STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Statut
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia”

I. Postanowienia ogólne

Podstawę opracowania niniejszego Statutu stanowią:

 • Ustawa z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. nr 30 poz. 210) ze zmianami
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych ze zmianami,
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ze zmianami.

§ 1

Nazwa Spółdzielni brzmi – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Spółdzielnia”.

§ 2

1.    Siedzibą Spółdzielni jest miasto Stronie Śląskie.

2.    Spółdzielnia działa na terenie osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w granicach miasta Stronie Śląskie.

3.    Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

4.    Spółdzielnia posiada osobowość prawną. W skład Spółdzielni wchodzą zasoby mieszkaniowe i obiekty towarzyszące. Z tytułu posiadania prawa do lokalu lub garażu, zrzeszone w Spółdzielni osoby fizyczne i prawne, są połączone ze Spółdzielnią stosunkiem członkostwa lub inną umową. Jednocześnie Spółdzielnia jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej osób fizycznych – pracowników Spółdzielni na podstawie umowy o pracę, powołania lub innej umowy.

§ 3

 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
 2. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie.
 3. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska oraz innych osób na podstawie stosownej umowy.
 4. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy – Prawo Spółdzielcze, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
 5. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
 6. Spółdzielnia może się zrzeszać w związkach spółdzielczych i innych organizacjach oraz działać w podmiotach gospodarczych.

§ 4

 1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

2.    Zaspokajanie potrzeb, o których mowa w ust. 1., następuje w szczególności poprzez:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu:
  1. ustanawiania na rzecz członków Spółdzielni spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w tych budynkach,
  1. skreślono

(skreślono  Uchwałą  Walnego Zgromadzenia nr 8/2010 z dn. 10.06.2010r.)

 • ustanawiania na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu a także budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasnościach,
  • wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszalnych lub lokali i pomieszczeń o innym przeznaczeniu.
  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przenoszenia na rzecz członków Spółdzielni własności tych domów,
  • udzielanie pomocy członkom Spółdzielni w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

3.    Spółdzielnia może także wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących jej własność. Szczegółowe zasady wynajmu lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 5

 1. Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie oraz nabytych na podstawie innych przepisów mieniem jej członków.
 2. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tych nieruchomości.

§ 6

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją celów, o którym mowa w statucie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Powyższe dotyczy:
  1. zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek – 70.11.Z –PKD
  1. kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek – 70.12.Z – PKD
  1. wynajmu nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z – PKD
  1. działalności agencji obsługi nieruchomości – 70.31.Z – PKD
  1. zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi – 70.32.A – PKD
  1. zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi – 70.32.B – PKD
  1. produkcji ciepła – 40.32.A –PKD
  1. dystrybucji ciepła – 40.32.B – PKD
  1. działalności domów i ośrodków kultury – 92.31.F –PKD
  1. rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, robót ziemnych – 45.11.Z –PKD
  1. wykonywania robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków – 45.21.A –PKD
  1. wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych – 45.21.D –PKD
  1. wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – 45.21.F –PKD
  1. wykonywania robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszeniem budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – 45.21.G –PKD
  1. wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych – 45.22.Z – PKD
  1. budowy dróg kołowych i szynowych – 45.23.A – PKD
  1. robót nawierzchniowych dla potrzeb obiektów sportowych – 45.23.B –PKD
  1. stawiania rusztowań – 45.25.A – PKD
  1. robót związanych z fundamentowaniem – 45.25.B –PKD
  1. wykonywania robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych – 45.25.C – PKD
  1. wykonywania robót budowlanych murarskich – 45.25.D – PKD
  1. wykonywania instalacji elektrycznych budynków i budowli – 45.31.A – PKD
  1. wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych – 45.31.B –PKD
  1. instalowania dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów – 45.31.C – PKD
  1. wykonywania pozostałych instalacji elektrycznych – 45.31.D – PKD
  1. wykonywania robót budowlanych izolacyjnych – 45.32.Z – PKD
  1. wykonywania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – 45.33.A – PKD
  1. wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych – 45.33.B – PKD
  1. wykonywania instalacji gazowych – 45.33.C – PKD
  1. wykonywania pozostałych instalacji budowlanych – 45.34.Z – PKD
  1. tynkowania – 45.41.Z – PKD
  1. zakładania stolarki budowlanej – 45.42.Z – PKD
  1. posadzkarstwa; tapetowania i oblicowywania ścian – 45.43.A – PKD
  1. malowania – 45.44.A – PKD
  1. szklenia – 45.44.B – PKD
  1. wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 45.45.Z – PKD

2.    Spółdzielnia może również prowadzić inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz w niniejszym statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celów określonych w statucie.

II. Członkowie

§ 7

 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, choćby nie miały zdolności do czynności prawnych lub miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo do odrębnej własności przysługiwało jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
 3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 8

 1. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile:
  1. zgromadziła środki finansowe na wymagany wkład mieszkaniowy lub na wkład budowlany, względnie zaliczkę na wkład budowlany, w ustalonej przez Zarząd Spółdzielni wysokości;
  1. ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem praw do lokalu w drodze dziedziczenia, umowy darowizny, umowy kupna – sprzedaży, zawartej z osobą fizyczną, prawną oraz w drodze przetargu bądź licytacji;
  1. skreślono

      (skreślono  Uchwałą  Walnego Zgromadzenia nr 8/2010 z dn. 10.06.2010r.)

4)  małżonek jest członkiem Spółdzielni po wniesieniu udziału i 50% wpisu;

5)  przedłożyła prawomocny wyrok rozwodowy lub unieważnienie małżeństwa, a od uprawomocnienia   

     się wyroku nie upłynął więcej niż jeden rok oraz zgromadziła wymagany wkład na mieszkanie;

6)  ubiega się o garaż lub lokal użytkowy, którego budowa sfinansowana została z jego środków lub

      nabyła prawa do garażu w drodze dziedziczenia, umowy, bądź przetargu.

2.    Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni o ile:

 1. zgromadziła środki finansowe na wymagany wkład budowlany;
  1. ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem praw do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu.

3.    Członkowie Spółdzielni – osoby fizyczne, nie mające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie mogą być członkami organów Spółdzielni i w Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

4.    W sprawach związanych z przyjęciem w poczet członków Spółdzielni, zawarciem stosownej umowy w zakresie dysponowania lokalem oraz w innych sprawach członkowskich osoby wymienione w § 8 ust. 3 Statutu są reprezentowane przed organami Spółdzielni przez swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

§ 9

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja, powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – jej nazwę i siedzibę;
  1. ilość zadeklarowanych udziałów;
  1. inne dane i zobowiązania wg wzoru ustalonego przez Zarząd Spółdzielni.

2.    Członek Spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym w Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia zobowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.

3.    Decyzję o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni podejmuje Rada Nadzorcza, mając na uwadze możliwości zaspakajania potrzeb osób ubiegających się o członkostwo. Przyjęcie w poczet członków winno być stwierdzone podpisem dwóch wytypowanych członków Rady Nadzorczej na deklaracji członkowskiej, z podaniem daty przyjęcia i numeru protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.

4.    Rada Nadzorcza nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni:

 1. osoby, której służy prawo pierwszeństwa po byłym członku (współmałżonek, dzieci, osoby bliskie wspólnie zamieszkałe), jeżeli odpowiada ona wymaganiom statutu, chyba, że prawo pierwszeństwa związane jest z wykluczeniem członka ze Spółdzielni, a przyczyny, które spowodowały wykluczenie, dotyczą również tej osoby;
  1. osoby, ubiegającej się o członkostwo w związku z nabyciem prawa do lokalu w drodze spadkobrania, darowizny, przetargu, zapisu lub umowy, jeżeli odpowiada ona wymaganiom statutu. Dotyczy to również licytanta;
  1. osoby, której małżonek jest członkiem Spółdzielni choćby prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich;
  1. osoby, której małżeństwo z członkiem Spółdzielni zostało rozwiązane na skutek rozwodu lub unieważnienia, pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej i uzupełnienia wkładu w terminach i na zasadach określonych w niniejszym statucie,
  1. osoby, która w drodze przetargu uzyskała prawo pierwszeństwa do nabycia prawa do lokalu spółdzielczego;
  1. osoby, która spełnia kryteria przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 3.

5.    Decyzję o przyjęciu do Spółdzielni podejmuje Rada Nadzorcza w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej, a w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, w terminie 3 miesięcy, pod warunkiem udokumentowania przez te osoby uprawnień, dających podstawę do przyjęcia w poczet członków Spółdzielni oraz złożenia deklaracji członkowskiej.

6.    O decyzji Rady Nadzorczej, Spółdzielnia zawiadamia zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługującym prawie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia. Zarówno decyzje o przyjęciu w poczet członków, jak również decyzje odmowne są przesyłane zainteresowanym listem poleconym lub bezpośrednio za pokwitowaniem.

7.    Odwołanie, o którym mowa w ust. 6 rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, a o podjętej decyzji zawiadamia osobę zainteresowaną listem poleconym, bądź bezpośrednio za pokwitowaniem.

8.    Decyzja Walnego Zgromadzenia Spółdzielni dotycząca spraw związanych z przyjęciem w poczet członków jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

III. Prawa i obowiązki członków Spółdzielni

§ 10

 1. W zakresie ustalonym postanowieniami statutu oraz innych przepisów, członek Spółdzielni ma następujące prawa:
  1. prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego bądź garażu na zasadach określonych w statucie;
  1. prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi w lokalu z wszelkich urządzeń i usług Spółdzielni na zasadach określonych w odrębnych regulaminach uchwalonych przez Radę Nadzorczą;
  1. żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności”;
  1. czynne i bierne prawo wyborcze z ograniczeniem tego prawa w odniesieniu do członków o których mowa w § 8 ust. 3 Statutu;

(dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • prawo zaskarżenia do właściwego sądu każdej uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub postanowieniami statutu, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  • wynajmowania lub oddawania w bezpłatne używanie całego lub części lokalu mieszkalnego, które nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że jest to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części,
  • ustanowić pełnomocnika do realizacji swoich praw w zakresie określonym w pkt 1 do 6 § 10 ust. 1 niniejszego Statutu,
  • do przeglądania w pełnym zakresie rejestru członków Spółdzielni, który może zawierać informację dodatkową o saldzie rozliczeń członka ze Spółdzielnią.

         ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

   9)   otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów 

         obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz  faktur  

         umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

 1. udziału w nadwyżce bilansowej,
  1. do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

1a. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

2.    Członek Spółdzielni obowiązany jest:

 1. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały;
  1. wnieść wymagany przez Spółdzielnię wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany oraz uczestniczyć w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową zgodnie z postanowieniami statutu;
  1. używać i remontować zajmowany lokal zgodnie z jego przeznaczeniem na zasadach określonych w regulaminach uchwalonych przez Radę Nadzorczą;
  1. uiszczać regularnie czynsz i inne opłaty uchwalone przez uprawnione organy Spółdzielni zgodnie z postanowieniami statutu oraz spłacać zaciągnięte kredyty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  1. przestrzegać postanowień statutu, uchwał organów statutowych Spółdzielni i regulaminów uchwalonych przez te organy;
  1. dbać o dobro, rozwój Spółdzielni, jak również o poszanowanie mienia Spółdzielczego i jego zabezpieczenie;
  1. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów oraz pokryć w pełnej wysokości szkody w majątku Spółdzielni wyrządzone przez siebie, osoby wspólnie zamieszkałe lub czasowo przebywające;

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • przenieść się na żądanie Spółdzielni z zajmowanego lokalu do lokalu zamiennego, jeżeli rodzaj remontu  budynku (lokalu) tego wymaga;
  • zgłosić fakt zamieszkania w lokalu spółdzielczym innych osób lub innych danych niż wyszczególnione w decyzji o przydział lokalu lub umowie jeżeli ma to wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni;
  • zwolnić zajmowany lokal razem z osobami wspólnie zamieszkującymi, przekazać go do dyspozycji Spółdzielni po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego, w terminie 3 miesięcy po wygaśnięciu prawa, jakie do tego lokalu przysługiwało;

otrzymuje brzmienie

 1. Wykonywać swe prawa osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika w szczególności dotyczy to osób czasowo nieobecnych oraz osób, którym stopień niepełnosprawności utrudnia lub uniemożliwia osobistą obecność lub działanie.

( dokonano zmiany Uchwałą  Walnego Zgromadzenia nr 8/2010 z dn. 10.06.2010 r.)

 1. umożliwić pracownikom Spółdzielni wejście do lokalu w przypadkach dokonywania przeglądów technicznych, wystąpienia awarii lub gdy zachodzi konieczność wykonania robót niezbędnych dla utrzymania właściwego stanu technicznego budynku, bądź lokalu.

3.    skreślono 

      (skreślono  Uchwałą  Walnego Zgromadzenia nr 8/2010 z dn. 10.06.2010r.)

4.    Członek Spółdzielni, na wniosek którego następuje ustanowienie prawa odrębnej własności jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Spółdzielnię związane z ustanowieniem prawa odrębnej własności lokalu oraz z realizacją czynności prawnych, dokonywanych pomiędzy nim a Spółdzielnią. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.

IV. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 11

 1. Wnioski w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa są rozstrzygane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Rada Nadzorcza zawiadamia członka na piśmie, a w razie podjęcia decyzji odmownej, winien powiadomić członka o przysługującym mu prawie odwołania i skutkach niezachowania powyższego terminu.
 2. Od odmownej decyzji Rady Nadzorczej członkowi Spółdzielni przysługuje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, które zobowiązane jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu. O decyzji podjętej przez Walne Zgromadzenie członek Spółdzielni winien być powiadomiony na piśmie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej podjęcia. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji odmownej należy odwołującemu się doręczyć odpis uchwały z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Decyzje, o których mowa w niniejszym paragrafie są doręczane członkom Spółdzielni listem poleconym lub bezpośrednio za pokwitowaniem.
 3. Od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni, podjętej w pierwszej instancji, a dotyczącej stosunku członkostwa, przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno być złożone w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały i rozpatrzone na najbliższym Walne Zgromadzenie jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
 4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminów określonych statutem, jeżeli odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami, a opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy.

5.    Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od daty jej podjęcia (listem poleconym).

6.    Wszelka korespondencja w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest doręczana członkowi Spółdzielni bezpośrednio za pokwitowaniem lub listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka Spółdzielni zmiany podanego przez niego adresu bądź uchylania się od odbioru korespondencji ma moc prawną doręczenia. W takich przypadkach dniem doręczenia jest dzień zwrotu korespondencji do Spółdzielni.

V. Wpisowe i udziały

§ 12

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

1.Wysokość wpisowego wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę , o którym mowa w 

   ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym    wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200,

   poz.1679, z  2004r. Nr  240, poz. 2407 oraz z 2005r.  Nr 157, poz. 1314);

   a jeden udział 20 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,    

   bez wypłat nagród z zysku, w zaokrągleniu do pełnych złotych i obowiązują w danym roku;

1a. (Skreślono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

2.  Członek Spółdzielni – osoba fizyczna – zobowiązany jest zadeklarować:

 1. jeden udział w przypadku ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego;
  1. dwa udziały w przypadku ubiegania się o przydział garażu;
  1. pięć udziałów w przypadku ubiegania się o przydział lokalu użytkowego;

3.  Członek Spółdzielni – osoba prawna – zobowiązany jest zadeklarować:

 • pięć udziałów w przypadku ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego;
  • dziesięć udziałów w przypadku ubiegania się o przydział garażu;
  • piętnaście udziałów w przypadku ubiegania się o przydział lokalu użytkowego.

4.   Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 4

      zobowiązana jest do wniesienia wpisowego i udziału w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt 1.

5.   Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków zobowiązana jest wpłacić wpisowe i udziały

      członkowskie w dniu złożenia deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 9 ust.1. Decyzję o

      przyjęciu w poczet członków, Rada Nadzorcza podejmuje po spełnieniu przez osobę ubiegającą

      się o członkostwo wymagań określonych powyżej.

6.   Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na

      udziały.

7.    Roszczenia o wypłatę udziałów ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

8.    Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa.

 

VI. Wkłady spółdzielcze

§ 13

 1. Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztami budowy przypadającymi na dany lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztu budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek Spółdzielni jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

2.    Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek Spółdzielni jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3.     ( Skreślono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

4.    W przypadku wypłaty wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego, należnego osobie uprawnionej, Spółdzielnia dokonuje potrącenia wszelkich należności przysługujących od członka na dzień opróżnienia lokalu w tym między innymi: opłat z tytułu użytkowania lokalu, kosztów wyceny wartości rynkowej lokalu itp.

VII. Wkłady na lokale z nowych inwestycji

§ 14

 1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, dokonuje się w dwóch etapach:
  1. wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,
  1. ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywiście poniesionych przez Spółdzielnię.

2.    Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem założeń organizacyjno-finansowych poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych zawierających:

 1. określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
  1. określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
  1. określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),
  1. określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym
  1. określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),
  1. dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność).

3.    Założenia organizacyjno-finansowe poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych są uchwalane przez Radę Nadzorczą.

§ 15

Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu, zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.

§ 16

1.   Tryb realizacji inwestycji, rozliczania kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku oraz rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych uchwala Rada Nadzorcza w stosownym regulaminie.

2.   Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek, któremu w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje prawo do lokalu.

3.  ( Skreślono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

§ 17

 1. W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Spółdzielnią a Generalnym Realizatorem Inwestycji, określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, określenie zasad ustalania kosztów budowy lokalu, zasady wnoszenia wkładu, jego wysokość oraz zasady rozliczania kosztów inwestycji określa umowa pomiędzy zainteresowaną osobą, a Generalnym Realizatorem Inwestycji. Podstawę jej zapisów stanowi umowa zawarta pomiędzy Generalnym Realizatorem Inwestycji a Zarządem Spółdzielni.

2.    W sytuacji określonej w ust. 1 stosuje się odpowiednio zapisy §§ 35-37 niniejszego statutu.

VIII. Wkłady na lokale używane

§ 18

Podstawą do rozliczenia wkładów jest dzień, w którym wygasło prawo do lokalu.

§ 19

 1. W wypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, ustala się w oparciu o wartość rynkową lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami. Warunkiem wypłaty wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni.

2.    Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust.1, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

§ 20.

    ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca uprawnionemu wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez  Spółdzielnię.

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę , której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy  danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
 • Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni.

IX. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu

§ 21

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokalu, rozumie się niezaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na jego wyposażenie i wykończenie, mające charakter trwały i podnoszące jego wartość użytkową.
 2. Nakłady, o których mowa w ust.1, nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków.

§ 22

 1. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno – użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.
 2. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokali w odniesieniu do lokali zbywanych przez członków, dokonywane są bezpośrednio między zainteresowanymi osobami.

X. Umowy zawierane z członkami oczekującymi na mieszkanie

§ 23

 1. Z członkami ubiegającymi się o lokal mieszkalny Spółdzielnia w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia go w poczet członków, zawiera umowę określającą kolejność w jakiej zostanie zawarta umowa ustanowienia prawa do mieszkania.
 2. Kolejność umów zawieranych z członkami przyjętymi do Spółdzielni w tym samym terminie będzie ustalana przy uwzględnieniu daty zgromadzenia przez członka wymaganego wkładu oraz numeru członkowskiego.
 3. Wszelkie zmiany warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej, wielkości mieszkania, zmiany uprawnień do lokalu, wniesione przez członka po zawarciu umowy określającej kolejność przydziału, nie stanowią podstawy do zmiany numeru umowy.
 4. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 2 członek ma prawo do uzyskania lokalu mieszkalnego, o ile w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa lub wygra przetarg na to prawo, przeprowadzony przez Spółdzielnię.
 5. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4 bądź przystąpienia do przetargu, członek powiadamiany jest pisemnie.
 6. Zasady określone w ust. 1-3 nie dotyczą osób, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 statutu oraz osób, które ubiegają się o członkostwo w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Generalnym Realizatorem Inwestycji, o której mowa w § 17 statutu.

§ 24

 1. W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera z osobą bliską zgłoszoną do wspólnego zamieszkania umowę, określającą kolejność ustanowienia prawa do mieszkania, zachowując numer umowy zawartej z byłym członkiem.
 2. Z osobą (współmałżonkiem), której w wyniku podziału majątku wspólnego przyznane zostało prawo do przyjęcia w poczet członków w okresie oczekiwania na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera umowę nadając jej numer odpowiadający numerowi umowy zawartej z małżonkiem, który to prawo utracił.
 3. Szczegółowe zasady zawierania umów, określających kolejność ustanowienia praw do lokali, prowadzenia przez Spółdzielnię rejestru tych umów, są określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

XI. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

§ 25

 1. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w statucie Spółdzielni i stosownych regulaminach. Szczegółowe postanowienia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu określa Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem a Spółdzielnią. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
 6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

§ 26

 1. Z członkiem ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

            ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie.
  1. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
  1. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
  1. inne postanowienia ustalone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

2.    Szczegółowe postanowienia umowy dotyczącej budowy lokalu na podstawie stosownych regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą określa Zarząd Spółdzielni.

      ( Dopisano Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

1)     rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

3.    Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  

4.    mieszkalnego, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

5.    Przepisy ustępu 3 stosuje się odpowiednio do członka zawierającego umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie. Taki członek wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego innej osobie dla której wygasło prawo do lokalu oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

6.    Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Koszty wyceny zaktualizowanej wartości rynkowej lokalu ponosi osoba obejmująca lokal. Nie dotyczy to osób, którym przysługuje roszczenie przewidziane w § 30 ust.1 Statutu Spółdzielni.

§ 27

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w statucie.

1 .1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z następujących przyczyn:

a) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego

    przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając się do powstania szkód,

    lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez

    mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko

    porządkowi domowemu.

b) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat związanych z eksploatacją i

    utrzymaniem nieruchomości zgodnie z postanowieniami statutu za 6 miesięcy.

1.2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

       przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w

       ust. 1.1., wobec jednego albo obojga małżonków.”

1.3. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

       mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o

       uchwale o wykluczeniu członka ze spółdzielni.

1.4. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

       mieszkalnego na podstawie uchwały o której mowa w ust.1.1 i 1.2, staje się

       skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.

2.   W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

      Spółdzielnia, (w przypadku braku osób uprawnionych do zawarcia umowy o ustanowienie

      spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu) ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy

      od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie

      odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w

      regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą . Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają

      członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość

      zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W

      przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

      Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata

      wartości rynkowej lokalu.

2.1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

       Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca

       osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia

       uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez

       spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

2.2.Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na  lokal część zobowiązań

       spółdzielni związanych z budową , w tym w szczególności nieniesiony wkład

       mieszkaniowy. W przypadku uzyskania pomocy ze środków publicznych lub innych

       środków, potrąca się również kwotę umorzenia kredytu lub dotacji,  oraz zaległych

       należności z tytułu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w

       części przypadającej na jego lokal , a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

2.3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności  notarialnych przy zawieraniu umowy

       oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka

       spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

2.4. Roszczenie o wypłatę wkładu staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu i

       postawienie go do dyspozycji Spółdzielni.

 • W razie ustania członkostwa po zawarciu umowy o budowę lokalu, a przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, Spółdzielnia zwraca byłemu członkowi wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część ustaloną według zasad określonych w ust.2. Tak ustalony wkład mieszkaniowy nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Koszty wyceny wartości rynkowej lokalu ponosi zainteresowany.
 • Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

§ 28

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.
 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust.1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 29

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Przepis § 28 ust.2 stosuje się odpowiednio.
 2. Zapis ust.1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 30

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w

    następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 28 ust.2 , roszczenia o przyjęcie   

    do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do

    lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o  

    którym mowa w § 27 lub niedokonania czynności , o których mowa  w § 29 ,roszczenia o    

    przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

    prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3.  W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie

    spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, które miały wspólnie z

    członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie

    umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w  ust.1-3, konieczne jest złożenie w terminie

     jednego roku  deklaracji członkowskiej  wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do

       zawarcia umowy o ustanowienie

      spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia

      się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod

      uwagę w szczególności okoliczności, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2

      zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo

      byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię

      terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 5. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust.3, staje się

       stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 6.   W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku  uprawnionych osób, o których mowa w ust. 

       3 Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wartość rynkową tego lokalu na zasadach

       określonych w § 27 ust. 1.1. i 2.2.

 •  W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust.3, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

§ 30a

( Skreślono  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

XII. Własnościowe prawo do lokalu

§ 31

Własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzącym na spadkobierców i podlegającym egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

§ 32

 1. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.                           
 2. (Skreślono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn.15.11.2007r.
 3. Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Zbycie samego wkładu budowlanego przed wygaśnięciem własnościowego prawa do lokalu jest nieważne. Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne.
 4. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni nabywcy prawa jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
 5. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu, zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością, jest nieważna.

§ 33

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

§ 34

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 35

(Skreślono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn.15.11.2007r.)

§ 36

(Skreślono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn.15.11.2007r.)

§ 37

(Skreślono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn.15.11.2007r.)

§ 38

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć członka, chyba że członek przed upływem tego terminu dokona zbycia prawa, a jeden z nabywców złoży deklarację członkowską. W tym wypadku prawo wygasa, gdy odmowa przyjęcia tej osoby na członka Spółdzielni stanie się ostateczna, a od dnia ustania członkostwa upłynęło 6 miesięcy. Nabywca może, w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia o ostatecznej odmowie Spółdzielni, wystąpić do sądu o nakazanie przyjęcia go w poczet członków Spółdzielni.
 2. W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepisy § 32 ust.4 i § 34 ust.5 stosuje się odpowiednio.
 3. W wypadku wykluczenia lub wykreślenia członka termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust.1, biegnie od dnia, w którym uchwała o pozbawieniu członkostwa stała się ostateczna.

§ 39

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 40

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat wobec Spółdzielni, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art.16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 41

 1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust.1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy.

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa do lokalu po potrąceniu należności wymienionych w § 20 ust.2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

§ 42

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz przepisy § 32 ust.2.W razie odmowy przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni przysługuje mu roszczenie o zwrot złożonej rękojmi.

§ 43

W razie zbycia własnościowego prawa do lokalu przed wpłatą całego wkładu budowlanego wszystkie raty wkładu stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami obciążającymi dany lokal. Postanowienie to nie obowiązuje gdy własnościowe prawo do lokalu przechodzi w drodze darowizny na członków rodziny: wstępnych, zstępnych i małżonka.

§ 44

Do spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych, w tym garaży, stosuje się odpowiednie zapisy statutu dotyczące spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych.

XIII. Odrębna własność lokalu

§ 45

 1. Z członkiem Spółdzielni, ubiegającym się o uzyskanie odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:

      ( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego  określonego w umowie.
  1. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
  1. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
  1. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
  1. obowiązki Spółdzielni i członka w procesie inwestycyjnym i rozliczeń finansowych kosztów budowy,
  1. inne postanowienia zawarte w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

2.    Szczegółowe postanowienia umowy dotyczącej budowy lokalu na podstawie stosownych regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą określa Zarząd Spółdzielni.

§ 46

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 45, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepis § 50 stosuje się odpowiednio.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 47

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu m.in. w sytuacji, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 45, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłyby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie umowy może nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

§ 48

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie — najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 49

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1 zgodnie ze stosowną uchwałą Zarządu Spółdzielni.
 3. W aktach notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokalu jako zarządcę nieruchomości wspólnej wpisuje się Spółdzielnię.

§ 50

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 51

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów budowlanych.

§ 52

 1. Członek Spółdzielni, ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
 2. Wnoszenie wkładu budowlanego przez członka może być rozłożone na raty, jeśli Spółdzielnia uzyskała na ten cel kredyt. W przypadku rozłożenia wkładu na raty, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia z tytułu nie wniesionej przez niego części wkładu.

§ 53

 1. W razie rozwiązania umowy o budowę lokalu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka lub Spółdzielnię, do którego miała być ustanowiona odrębna własność lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład budowlany lub jego wniesioną część.
 2. Zasady i terminy zwrotu środków wniesionych z tytułu wkładów budowlanych określa umowa.

§ 54

Członek uzyskujący prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu ustalonej na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.

XIV. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze prawo własnościowe

§ 55

( Skreślony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 § 56

( Skreślony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

XV. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności

§ 57

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

1.   Na pisemne żądanie członka, któremu    przysługuje lokatorskie prawo do lokalu

      mieszkalnego, Spółdzielnia zobowiązana jest    zawrzeć z tym członkiem umowę

      przeniesienia własności lokalu.

      Umowę o przekształceniu prawa do lokalu Spółdzielnia zawiera z członkiem po   dokonaniu

     przez niego ;

     1)  spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących

          zobowiązaniami spółdzielni,

     2)  spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na

          jego lokal,

     3) spłaty zadłużenia z tytułu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem

         nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i

            utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni .

 2.   Koszty związane z wynagrodzeniem   notariusza za ogół czynności notarialnych przy

       zawieraniu umowy oraz koszty       sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym

       obciążają członka spółdzielni, na rzecz   którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia

       własności lokalu.

3.    Wynagrodzenie notariusza za ogół  czynności notarialnych dokonywanych przy

       zawieraniu umowy o której mowa w § 57 ust. 1,  wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia

       za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

       wynagrodzeniu za pracę.

§ 58

Wpłaty, o których mowa w § 57, członek zobowiązany jest wpłacić do Spółdzielni w terminie 30 dni, od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu. Szczegółowe postanowienia umowy, o której mowa w §57 określa Zarząd Spółdzielni.

§ 59

Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnię na inną osobę własności lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

XVI. Przekształcenie własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności

§ 60

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym

    przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia obowiązana jest

    zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań związanych z budową ,w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

       2) spłaty zadłużenie z tytułu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem

           nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i

           utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni ;”

2  Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust.1, oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu

    i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje   

    przeniesienia własności lokalu. Szczegółowe postanowienia umowy określa Zarząd Spółdzielni.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

3. Spółdzielnia mieszkaniowa zwiera umowę, o której mowa w § 60 ust. 1 , w terminie trzech

    miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną .

§ 61

Spłaty, o których mowa w § 60, wyliczone przez Spółdzielnię, członek obowiązany jest wpłacić w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia członka Spółdzielni o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu.

XVII. Najem lokali

§ 62

 1. Spółdzielnia może swoje lokale wynajmować osobom fizycznym i prawnym. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.
 2. Najem lokali ustanawia się na podstawie umowy, a czas trwania tej umowy i jej warunki określa Zarząd Spółdzielni na podstawie zasad i warunków określonych w stosownych regulaminach uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
 3. Najemca lokalu mieszkalnego opłaca czynsz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na zasadach określonych w regulaminie o którym mowa w ust.2.
 4. Najemca lokalu użytkowego bądź garażu płaci czynsz umowny, którego wysokość określa Zarząd Spółdzielni.

XVIII. Zamiana lokali

§ 63

 1. Członek Spółdzielni może dokonać zamiany zajmowanego lokalu za zgodą Zarządu Spółdzielni.
 2. Zamiana lokalu uzależniona jest od wyrażenia zgody dysponentów zamienianych lokali i zawarcia stosownych umów.
 3. Szczegółowe zasady zamiany lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

XIX. Ustanie członkostwa

§ 64

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienia członka;
  1. wykluczenia członka;
  1. wykreślenia członka;
  1. śmierci członka;
  1. w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania.

§ 65

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni, w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności winno być dokonane w formie pisemnej.
 2. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 7 dni i rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być skrócony za zgodą Zarządu Spółdzielni.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 4. Okres wypowiedzenia członkostwa osoby zbywającej lokal upływa z dniem przyjęcia nabywcy w poczet członków.

§ 66

 1. Występujący w danym roku ze Spółdzielni członek uczestniczy w jej stratach powstałych w tym roku jak gdyby nadal był jej członkiem.
 2. W odniesieniu do wystąpienia członka ze Spółdzielni bez wypowiedzenia obowiązuje forma pisemnego zawiadomienia zainteresowanego przez Zarząd Spółdzielni.

§ 67

 1. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
 2. Podstawę do wykluczenia członka mogą w szczególności uzasadniać następujące okoliczności:
  1. świadome działania członka na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom;
  1. naruszenie zasad współżycia społecznego;
  1. uchylanie się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni;
  1. zaleganie z zapłatą czynszu i z innych tytułów za użytkowanie lokalu;
  1. zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w § 10 ust. 2, pkt 3.
  1. nie przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał innych organów Spółdzielni;

§ 68

 1. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

2.    Wykreślenie może nastąpić, jeżeli członek:

 1. nie wpłacił w wymaganym terminie wpisowego, udziałów,
  1. zbył prawo do lokalu i nie złożył wniosku o wystąpienie ze Spółdzielni.

§ 69

 1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpił zgon.
 2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 70

 1. Wykreślenia lub wykluczenia członka z rejestru dokonuje na wniosek Zarządu Spółdzielni Rada Nadzorcza na podstawie podjętej uchwały, po uprzednim ewentualnym wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.
 2. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały i doręcza się członkowi listem poleconym, za poświadczeniem odbioru zawiadomienia, bądź bezpośrednio za pokwitowaniem.
 3. Zawiadomienie o wykluczeniu lub wykreśleniu zwrócone przez organ doręczający, na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, również w przypadku wyjazdu za granicę, względnie nie podjęcia przesyłki poleconej ma moc prawną doręczenia.
 4. W odniesieniu do członków, którzy na stałe wyjechali poza granice kraju, względnie przebywają w zakładzie zamkniętym, zawiadomienia o wykluczeniu mogą być doręczane przez Spółdzielnię ustanowionemu przez członka pełnomocnikowi zamieszkałemu w kraju bądź kuratorowi wyznaczonemu przez właściwy Sąd Rejonowy.
 5. Osoba wykluczona lub wykreślona z członkostwa przez Radę Nadzorczą nie może brać udziału w zebraniach organów Spółdzielni i wchodzić w skład tych organów.

§ 71

 1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu bądź wykreśleniu, a także prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy rozpatrywaniu odwołania i popierania jego treści.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu, jeżeli zostało złożone co najmniej  30 dni przed jego zwołaniem.
 3. O terminie obrad Walnego Zgromadzenia, odwołujący winien być powiadomiony przez Spółdzielnię pod wskazanym przez niego adresem, co najmniej  7 dni przed tym terminem (listem poleconym), bądź bezpośrednio za pokwitowaniem.

XX. Opłaty za używanie lokali

§72

Członek Spółdzielni jest obowiązany uczestniczyć w kosztach: budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości spółdzielczych, działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów, w tym podatkowych.

§ 73

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami  lokali,  są obowiązani uczestniczyć w

     pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali , eksploatacją i

     utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat

     zgodnie z postanowieniami statutu.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego   

      lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są 

     obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów

     mieszkaniowych i budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni

     opłaty określone w ust. 1 albo w ust.2.

4. Koszty eksploatacji, utrzymania nieruchomości oraz funduszu remontowego, o których mowa w ust.  

    l i 2, obejmują zwłaszcza koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej

    (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków,

    gazu, wywozu nieczystości,  anteny zbiorczej, sieci telewizji kablowych, domofonów oraz odpisy na

    fundusz remontowy Spółdzielni i inne opłaty dotyczące utrzymania lokali.

   5 pkt 1,2,3  (Skreślono  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

§ 74

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 73 ust.1i 2 jest ustalana na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz funduszu remontowego, przewidzianych do poniesienia w danym roku. Wysokość opłat za najem o których mowa w § 62 ust.4, określa Zarząd Spółdzielni w umowie najmu.
 2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, funduszu remontowego, ich rozliczania oraz zasady ustalania i terminy wprowadzenia opłat za lokale określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

3.  Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymaniem danej nieruchomości, zarządzanej

     przez spółdzielnię, a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty

     eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

§ 75

 1. Opłaty, o których mowa w § 73 ust. l, 2 powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia   15 każdego miesiąca za dany miesiąc.
 2. Za opłaty, o których mowa w ust.1, solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni odpowiadają:
  1. stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,
  1. osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust.2 pkt 1, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
 4. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia zainteresowanemu do dyspozycji przedmiotowego lokalu.
 5. Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 73, Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości ustawowej. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobierania odsetek w całości lub ich części.
 6. O zmianie wysokości opłat Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany powiadomić członków co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości tych opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • Członkowie spółdzielni, osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • W przypadku wystąpienia na drogę sadowa ponoszą oni opłaty w dotychczasowej 

      wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na

      Spółdzielni.

XXI. Organy Spółdzielni

§ 76

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  1. Rada Nadzorcza,
  1. Zarząd.
 2. Wybory do organów Spółdzielni określonych w ust. 1 pkt. 2 dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród członków Spółdzielni, przy nieograniczonej liczbie kandydatów według zasad określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Członkowie Zarządu mogą być wybierani spośród osób nie będących członkami Spółdzielni. Zasady ich wyboru określa Rada Nadzorcza w stosownej uchwale.
 4. Odwołanie członka organu Spółdzielni następuje w głosowaniu tajnym.
 5. Do organów Spółdzielni, określonych w ust. 1 pkt. 2, wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnych głosów.
 6. W przypadku gdy ilość kandydatów, o których mowa w ust. 5, jest mniejsza bądź równa ilości mandatów do obsadzenia, za osoby wybrane uważa się te, które otrzymały co najmniej 50% ważnych głosów.
 7. Przy obliczaniu głosów w wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez te organy, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 8. Zasady wyboru określone w ust. 5 i 6 nie dotyczą wyboru członków Zarządu Spółdzielni.
 9. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 oraz sposób i warunki podejmowania uchwał określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni nie mogą the average cost zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie mogą uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców mających zawarte ze Spółdzielnią umowy o dostawy i usługi bądź być ich pracownikami.
 11. Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni. W razie konieczności rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu.
 12. Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
 13. Członkowie organów Spółdzielni ponoszą odpowiedzialność karną w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie – Prawo spółdzielcze.

Walne Zgromadzenie

§ 77

 1. Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.
 2. Każdy członek Spółdzielni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 78

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej,
  1. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium Zarządowi,
  1. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
  1. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu,
  1. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
  1. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w zakresie spraw wynikających ze stosunku członkostwa,
  1. uchwalanie zmian Statutu,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego,
  1. upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
  1. wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  1. uchwalanie regulaminów obrad Rady Nadzorczej oraz wysokość diet,
  1. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  1. rozpatrywanie uchwał Rady Nadzorczej o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności na skutek naruszenia zasad prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.

§ 79

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 1. Zarząd  zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego .

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

2.    Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

 1. Rady Nadzorczej,
  1. przynajmniej 1/10 , nie mniej jednak niż osiemdziesięciu członków;

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

3.     Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd Spółdzielni w każdym czasie.

4.    Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

5.    Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 2 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło ono odbyć się w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 6. ( Skreślony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

§ 80

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia , członków powiadamia się na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
 2. Związek Rewizyjny, w którym zrzeszona jest Spółdzielnia oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zawiadamiani są o czasie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych praw w porządku obrad Walnego  

      Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty

      uchwał, w tym uchwał przygotowywanych w wyniku tych  żądań powinny być wykładane

      na co najmniej 14 dni przed terminem wlanego zgromadzenia.

( dopisano  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

4.   Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w § 80 ust. 3 w

      terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały

      zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

( dopisano  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

5.  Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed

      posiedzeniem Walnego Zgromadzenia ,

( dopisano  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

6.   Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod

     głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez

     członków spółdzielni .

§ 81

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków, w terminach i w sposób określony w paragrafie poprzedzającym. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
 2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 • Uchwałę uważa się za podjętą jeśli opowiedziała się za nią większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu chyba, że przepisy ustawy i statutu stanowią inaczej.
 • Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru bądź odwołania członków organów Spółdzielni.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
 • Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu zgodnie z treścią § 10 ust. 1 pkt. 5 Statutu.

§ 82

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz. Członkowie Zarządu Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
 3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują dwaj członkowie Prezydium Zebrania, w tym Przewodniczący.
 4. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni.
 5. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
 6. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia określa Regulamin.

Rada Nadzorcza.

§ 83

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu.

§ 84

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady.
 2. Kandydaci na członka Rady przed dokonaniem wyboru winni oświadczyć się co do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni zgodnie z zapisem § 76 ust.11.

( dopisano  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej. ((dopisano  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami tej samej Spółdzielni

    Mieszkaniowej.

§ 85

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

2.    Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

 1. odwołania członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w przepisach Prawo spółdzielcze,
  1. zrzeczenia się mandatu,
  1. ustania członkostwa w Spółdzielni
  1. odwołania pełnomocnika przez osobę prawną.

§ 86

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, poprzez:
   1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   1. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno – gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
   1. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd Spółdzielni wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  1. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  1. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  1. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Spółdzielni,
  1. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  1. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu Spółdzielni, oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej,
  1. uchwalanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów nie zastrzeżonych przez Walne Zgromadzenie,
  1. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
  1. (Skreślono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)
  1. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni w tym na fundusz remontowy,
  1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,    
  1. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
  1. uczestniczenie w lustracji i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia według zasad określonych w statucie,
  1. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta professional cleaning service do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  1. podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności na skutek naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni. Rozstrzygnięcie w tej sprawie, to jest podjęcie decyzji o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania członka zawieszonego, powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

2.    W celu wykonania swoich zadań – Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółdzielni i pracowników wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3.    Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 87

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej w miarę potrzeby, jednak co najmniej raz na kwartał.
 2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, celem jej ukonstytuowania, zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, bądź jego zastępca.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane na wniosek 1 członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni.

§ 88

 1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeśli zostały podjęte w obecności większości jej członków.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z wyłączeniem przypadku określonego w § 92 ust.5.
 3. Uchwały w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zebranie prowadzi osoba wskazana przez zwołującego zebranie.

§ 89

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
 3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 90

Rada Nadzorcza może powołać inne komisje stałe lub czasowe, lecz praca w tych komisjach nie jest płatna.

§ 91

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres jej działalności, tryb obradowania i podejmowania uchwał, działalność oraz inne sprawy organizacyjne i prawne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 92

 1. Zarząd składa się z jednej osoby wybieranej przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym. Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni i jest kierownikiem Spółdzielni jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania i zarządzania zakładem pracy oraz legitymować się wyższym wykształceniem technicznym ekonomicznym lub prawniczym.
 3. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni – Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
 4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu, jednakże my top face website rozpatrzenie wniosku o odwołanie nie może nastąpić na posiedzeniu, na którym został on zgłoszony. Posiedzenie, na którym będzie rozpatrywany wniosek o odwołanie, może być zwołane nie wcześniej jak po upływie 14 dni od posiedzenia, na którym wniosek został zgłoszony. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
 5. Odwołanie członka Zarządu wymaga większości głosów i może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów wraz z pisemnym uzasadnieniem.
 6. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 93

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu działania Zarządu Spółdzielni należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie – Prawo Spółdzielcze lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
  1. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  1. prowadzenie działalności Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  1. zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
  1. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
  1. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
  1. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
  1. udzielanie pełnomocnictw,
  1. współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

§ 94

Zarząd Spółdzielni może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 95

 1. Zarząd wykonuje swoje obowiązki we współpracy z określonymi strukturami organizacyjnymi Spółdzielni.
 2. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składa przynajmniej jeden członek Zarządu i osoba do tego upoważniona przez Radę Nadzorczą (pełnomocnik).
 3. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 2 składa się w ten sposób, że pod pieczątką Zarządu Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania, zamieszczają swoje podpisy.
 4. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu, albo członkowi Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 96

Kompetencje i obowiązki Zarządu, szczegółowy zakres działania, tryb podejmowania decyzji oraz inne sprawy organizacyjne i prawne określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

XXII. Gospodarka Spółdzielni

§ 97

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie rachunku ekonomicznego.

§ 98

 1. W ramach swojej działalności gospodarczej Spółdzielnia posiada następujące fundusze:
  1. fundusz udziałowy,
  1. fundusz zasobowy,
  1. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
 2. Ponadto Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
  1. fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych,
  1. fundusz inwestycyjny.
 3. Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
 4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania wszystkimi funduszami w miarę potrzeby określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

§ 99

W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych postanowieniami Statutu, obowiązują odpowiednie przepisy Ustawy – Prawo Spółdzielcze oraz inne właściwe przepisy.

§ 100

( dokonano zmiany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2007 z dn. 15.11.2007r.)

 1. Pożytki i inne przychody poszczególnych nieruchomości służą w pokrywaniu wydatków

      związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki

        przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w danej nieruchomości;”

2.   Pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej, Spółdzielnia może przeznaczyć w

      szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w

      zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i

      kulturalnej.

4.   Różnica między kosztami, a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni  

      zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

 • Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego. Umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.

XXIII. Lustracja

§ 101

 1. Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

1a.   Celem lustracji jest:

       1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;

       2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie

           ogółu  członków;

       3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów

           ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;

       4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;

 5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

 • Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności, albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków Spółdzielni.
 • Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.
 • Lustrator jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni o rozpoczęciu lustracji, a członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w niej.
 • Z czynności lustracyjnych, lustrator sporządza protokół, który składa Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi.
 • Zarząd Spółdzielni obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu protokół lustracji do wglądu.

7.    Wnioski z przeprowadzonej lustracji Rada Nadzorcza przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

XXIV. Postanowienia końcowe

§ 102

 1. We wszystkich wypadkach nie określonych statutem, związanych między innymi z zakładaniem, podziałem, łączeniem, likwidacją Spółdzielni oraz w odniesieniu do innych zdarzeń prawnych mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo Spółdzielcze oraz inne właściwe przepisy.
 2. Do postanowień zawartych w statucie można stosować odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru sądowego.

               Sekretarz                                                                                            Przewodniczący

       Walnego Zgromadzenia                                                                      Walnego Zgromadzenia

(Tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany

Uchwały Nr 17/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.11.2007r.)

Uchwały Nr 8/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2010r.)