Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Spółdzielnia" w Stroniu Śląskim
Nawigacja
Strona Główna

O Spółdzielni
Przewodnik spółdzielcy
Kategorie Newsów
Galeria
Forum

Napisz do Nas

Linki
DO POBRANIA

Szukaj


Ostatnie Artykuły
Przetarg ul. Żeromsk...
Plan remontów na 2017
Schemat Organizacyjny
Kontakt
Siedziba Spółdzielni:
57-550 Stronie Śląskie
Ul. Nadbrzeżna 2D/1
Tel. 74 814-21-19
e-mail: biuro@naszaspoldzielnia.eu

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek
7.00 – 15.00

TELEFON ALARMOWY
697 029 205 KONSERWATOR
GRZEGORZ KWAŚNIEWSKI
605 909 205

Biuro Rachunkowe:
57-550 Stronie Śląskie
Ul. Kościuszki 50/1C
Tel. 74 8142-166

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 109
Najnowszy Użytkownik: RenataD
Download: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM "NASZA SPÓŁDZIELNIA" W STRONIU ŚLĄSKIM
R E G U L A M I N
NADZWYCZAJNEO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “ NASZA SPÓŁDZIELNIA” w STRONIU ŚLĄSKIM


I. Przepisy ogólne

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Walne
Zgromadzenie wymienione w § 81 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia w
Stroniu Śl. „ jako Walne Zgromadzenie.
2. Do Walnego Zgromadzenia mają zastosowanie przepisy Prawa spółdzielczego, ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych oraz przepisy paragrafów 77 - 82 Statutu.

§ 2.
1. Najważniejszym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
3. W Walnym Zgromadzeniu członek może brać udział tylko osobiście, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 .
4. Osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w
tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.
5. Osoby małoletnie i osoby ubezwłasnowolnione biorą udział w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.
6. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych
udziałów.

§ 3.
Do właściwości Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 78 Statutu, należy w szczególności:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej,
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium Zarządowi,
3. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni.
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości
6. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni ,
7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
8. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w zakresie wynikających ze stosunku członkostwa,
9. uchwalanie zmian Statutu,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego
11. wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
12. uchwalanie regulaminu obrad Rady Nadzorczej oraz wysokości diet,
13. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
14. rozpatrywanie uchwał Rady Nadzorczej o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności na skutek naruszenia zasad prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
15. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
16. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad podanym do wiadomości wszystkich członków co najmniej 21 dni przed terminem
posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Postanowienie to nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne
Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.
17. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne
sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także
zmienić kolejność rozpatrywania spraw porządkiem obrad.
18. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim
członków.
19. Uchwałę uważa się za podjętą jeśli opowiada się za nią większość ogólnej liczby członków
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu chyba, że przepisy ustawy i statutu stanowią
inaczej.
20. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem
wyboru bądź odwołania członków organów Spółdzielni.
21. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków.
22. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę Walnego Zgromadzenia z
powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu zgodnie z treścią § 10 ust.1 pkt 5
Statutu.
§ 4.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony członek Rady, informuje zebranych o ilości członków podpisanych na liście obecności .Komisja mandatowo-skrutacyjna potwierdza ten fakt i zarządza wybory prezydium Walnego Zgromadzenia.
W skład prezydium Walnego Zgromadzenia wchodzą:

- przewodniczący Walnego Zgromadzenia
- z-ca przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- sekretarz Walnego Zgromadzenia


§ 5.

1. Członkowie prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania, obecnemu na Walnym Zgromadzeniu członkowi

3. W skład prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące umocowanymi pełnomocnikami członków – osób prawnych.

4. W skład prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§ 6.

1. Po przeprowadzeniu wyborów prezydium Walnego Zgromadzenia, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

2. Jeżeli prezydium nie postanowi inaczej, to do:

- zastępcy przewodniczącego należy – czasowe wyręczanie przewodniczącego w przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu i komunikowanie się z komisjami wybranymi przez Walne Zgromadzenie,
- sekretarza należy – nadzór nad prowadzeniem listy obecności
i protokołowaniem obrad,
3. Przewodniczący może zwrócić się do członka prezydium Walnego Zgromadzenia o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem.

§ 7.

Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydialnego przedstawicieli związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszonych gości.§ 8.

1. Przewodniczący informuje członków o miejscu wyłożenia niniejszego regulaminu do wglądu . Na żądanie członka uprawnionego do głosowania – regulamin lub stosowna jego część powinna być odczytana.
2. Po wyjaśnieniach jak w ust. 1 przewodniczący poddaje regulamin pod głosowanie. Przyjęcie regulaminu następuje zwykłą większością głosów.

§ 9.

Przewodniczący Walnego odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym
Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie większością głosów może skreślić z porządku obrad
określone sprawy lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
Po ewentualnym skreśleniu lub zmianie kolejności spraw, porządek obrad zostaje poddany pod
głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.


II. Komisje

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie wybiera następujące komisje:

- mandatowo- skrutacyjną w składzie 3 osób,
- wnioskową w składzie 3 osób.

2. Walne Zgromadzenie, w zależności od potrzeb, może wybrać także inne komisje, określając
ich skład i zadania.

3. W skład komisji mogą wchodzić tylko członkowie .

4. Bezzwłocznie po wybraniu komisje konstytuują się wybierając ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 11.

Do zadań komisji mandatowo – skrutacyjnej należy:

1) sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Prawa
spółdzielczego i Statutu,

2) ustalanie - na podstawie listy obecności - stanu obecności członków,

3) obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych,

§ 12.

Do zadań komisji wnioskowej należy:

1) rozpatrywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia , zgłaszanych do
nich poprawek oraz formułowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu ostatecznych
tekstów projektów uchwał wraz z poprawkami,

2) rozpatrywanie zgłaszanych w toku obrad wniosków i przedstawianie ich wraz ze swoją opinią
Walnemu Zgromadzeniu,

3) formułowanie i precyzowanie wolnych wniosków i proponowanie harmonogramu ich realizacji,§ 13.

Z dokonanych czynności komisje sporządzają protokoły, podpisane przez wszystkich członków komisji, które przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu.


III. Obrady, uchwały, wybory

§ 14.

1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.

3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu
4. Spółdzielni, do którego ona należy lub inna osoba upoważniona przez ten organ.

3. Po zreferowaniu sprawy przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję w
4. pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania.

5.. Przemówienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut.

W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć
czas przemówienia do 15 minut. Walne Zgromadzenie może ustalić inne wymiary czasu
przeznaczone na wystąpienia.

6. W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemówienia lub odbiegania od tematu
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca mówcy uwagę, a jeżeli okaże
się ona bezskuteczna, może odebrać mówcy głos.

§ 15.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń.
Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała
już głos dwukrotnie.

2. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu członkowi Rady
Nadzorczej, członkom Zarządu, referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji oraz
przedstawicielowi Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej
Rady Spółdzielczej.

§ 16.

1. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela także głosu w
sprawie formalnej.

2. Za sprawę formalną uważa się wniosek o:

a) przerwę w obradach,

b) ograniczenie czasu przemówień,


c) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,

d) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,

e) przerwanie obrad i odroczenia ich dalszej części na inny termin,

f) przeprowadzenie głosowania tajnego,

g) w innych sprawach formalnych, mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i
głosowań, jak ponowne przeliczenie głosów itp.

3. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu, stosownie do ust. 2, głosów „za” i
„przeciw”, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezzwłoczne głosowanie w
sprawie tego wniosku.

§ 17.

1. Przed przystąpieniem do pierwszego z głosowań, po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu przewodniczącemu komisji mandatowo- skrutacyjnej dla stwierdzenia, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego i Statutu. Jeżeli warunki te są spełnione, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Walne jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał i udziela głosu przewodniczącemu komisji wnioskowej w celu przedstawienia projektów uchwał i zgłoszonych do nich w toku dyskusji poprawek i wniosków.

2. Komisja wnioskowa przedstawia projekty uchwał oraz zgłoszonych do nich poprawek i wniosków wraz ze swoją opinią. Dotyczy to każdego punktu porządku obrad wymagającego głosowania.

3. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekty uchwał wraz z przyjętymi poprawkami.

4. Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są również zwykłą większością głosów, chyba, że Prawo spółdzielcze lub statut wymaga dla przyjęcia danej uchwały kwalifikowanej większości głosów.

§ 18.

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej, Zarządu . Głosowanie tajne zarządza przewodniczący Walnego Zgromadzenia, także w innych sprawach, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/10 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

3. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie przyjęcia każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie mandatu na wezwanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, kto jest za uchwałą”, a następnie: „kto jest przeciw uchwale”.

4. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni .Uprawnieni do głosowania zakreślają na karcie do głosowania wyraz tak, a głosujący przeciw wyraz nie.

5. Komisja mandatowo-skrutacyjna oblicza głosy oraz ustala i ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie roczne Zarządu i przeprowadza oddzielne
głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
2. Absolutorium udzielane członkowi Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
3. W przypadku nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, jeżeli zostanie złożony wniosek o
odwołanie tego członka ze składu zarządu, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
głosowanie nad tym wnioskiem. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów.


§ 20.

1. Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
mogą być zgłaszane przez uczestników Walnego Zgromadzenia tylko w punkcie wolne wnioski.
W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania,
ustalonym przez przewodniczącego Walnego.

2. Zgłoszone wnioski, opinie i dezyderaty wpisuje się do protokołu bez głosowania.
Przewodniczący może je jednak poddać pod głosowanie, jeżeli mogą one mieć charakter
zalecenia dla innych organów Spółdzielni, wyrażać stanowisko Walnego Zgromadzenia w
określonej sprawie lub jeżeli takie żądanie zgłosi co najmniej 1/10 obecnych na Walnym
Zgromadzeniu uczestników. Przyjęte w wyniku głosowania wnioski, opinie i dezyderaty nie mają
charakteru uchwał obowiązujących członka Spółdzielni w rozumieniu art. 42, § 1 Prawa
spółdzielczego.

IV. Postanowienia końcowe

§ 21.

1. Wykładni przepisów niniejszego regulaminu dokonuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje przewodniczący Walnego. Od decyzji
przewodniczącego każdemu uczestnikowi Walnego przysługuje odwołanie do prezydium
Walnego.

§ 22.

1. Z obrad Walnego sporządza się protokół, który podpisują dwaj członkowie Prezydium Walnego
Zgromadzenia w tym przewodniczący . Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały
stanowią załącznik do protokołu, przewodniczący i członek prezydium Walnego Zgromadzenia
podpisują także te uchwały.
2. Uwagi i sprostowania do zapisu w protokole wnosi się w formie pisemnej do Rady Nadzorczej,
która bada ich zasadność i rozstrzyga o wprowadzeniu ewentualnej korekty zapisu.
3. Protokoły i inne materiały dotyczące obrad i głosowania przechowuje Zarząd Spółdzielni. Czas
przechowywania określają odrębne przepisy.

§ 23.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2009r. – uchwała nr …./2009 Walnego Zgromadzenia SM „Nasza Spółdzielnia”
i obowiązuje od daty jego uchwalenia.Sekretarz Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

………………………………… …………………………………

Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 15.06.09 Pobrań: 1474 Pobierz ()
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Konto

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
O/Stronie Śląskie
81 9588 0004 4200
8240 2000 0010
Ankieta dla Użytkowników
Jak oceniasz pracę Prezesa SM "Nasza Spółdzielnia"?

Bardzo dodrze

Dobrze

Przeciętnie

Słabo

Fatalnie

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

antalyaliali

[url=http://www.kepezhali
yikama.net]kepez hali yikama[/url]


torubots

[url=http://na-hemoroidy.
net.pl/]http://na-hemoroi
dy.net.pl/[/url]


fubaaro

[url=http://leki-naserce.
pl/]http://leki-naserce.p
l/[/url]


Luska

Uwag do zarządzania osiedlem brak, brak uwag do dbałości o wygląd otoczenia. Podoba się i już smiley

MAJOR

Dziękuje za namiary na stronkę . Zapewne sie przyda. Pozdrawiam wszystkich zalogowanych na Naszej Spółdzielni.Fajnie ze jest taka stronka.Można sie bardziej poznac i podzielic problemami. Pozdrawiam..

klementyna

Polecam stronkę, dla tych którzy ciągle spłacają kredyt z lat 90-tych: http://www.kzlis.konin.pl
/index.php?news_action=co
mments&news_base=23072008
0645&newsid=248


ADMIN

smiley

Copyright © 2017 by Spooke