Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Spółdzielnia" w Stroniu Śląskim
Nawigacja
Strona Główna

O Spółdzielni
Przewodnik spółdzielcy
Kategorie Newsów
Galeria
Forum

Napisz do Nas

Linki
DO POBRANIA

Szukaj


Ostatnie Artykuły
Przetarg ul. Żeromsk...
Plan remontów na 2017
Schemat Organizacyjny
Kontakt
Siedziba Spółdzielni:
57-550 Stronie Śląskie
Ul. Nadbrzeżna 2D/1
Tel. 74 814-21-19
e-mail: biuro@naszaspoldzielnia.eu

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek
7.00 – 15.00

TELEFON ALARMOWY
697 029 205 KONSERWATOR
GRZEGORZ KWAŚNIEWSKI
605 909 205

Biuro Rachunkowe:
57-550 Stronie Śląskie
Ul. Kościuszki 50/1C
Tel. 74 8142-166

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 109
Najnowszy Użytkownik: RenataD
Download: Ustawodawstwo
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
brzmienie od 2007-07-31
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27)
tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1116)
zmiany:
Dz.U. 2007 Nr 125, poz. 873
Dz.U. 2006 Nr 165, poz. 1180
Dz.U. 2005 Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398, Nr 260, poz. 2184
Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177, Nr 63, poz. 591
Dz.U. 2002 Nr 240, poz. 2058
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Art. 1. [Cel i przedmiot działalności]
1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom
samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym
przeznaczeniu.
2. [1] Przedmiotem działalności spółdzielni może być:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych
lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych
11) (uchylony)
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej
własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach
wielostanowiskowych
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków
własności tych domów
4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych
5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się
w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte
na podstawie ustawy mienie jej członków.
4. Statut spółdzielni określa, którą działalność spośród wymienionych w ust. 2 i 3, prowadzi
spółdzielnia.
5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków
na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.
6. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją
celu, o którym mowa w ust. 1.
7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do spółdzielni mieszkaniowej stosuje się przepisy
ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133,
poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr
111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874
i Nr 99, poz. 1151, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54, poz. 572 i Nr 69, poz. 724 oraz z 2002 r. Nr 240,
poz. 2058).
Art. 2. [Lokal; dom jednorodzinny]
1. Lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym
przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).
2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest również pracownia twórcy przeznaczona do
prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
3. Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest dom mieszkalny, jak również samodzielna
część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych. Do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące
lokali.
4. Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest wartość określona na podstawie przepisów
działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721 i Nr
96, poz. 874).
5.[2] Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa,
małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we
wspólnym pożyciu.
Art. 3. [Członkostwo]
1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności
prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2.[3] Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu
albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka
przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
3.[4] Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4.[5] Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
5.[6] Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono
wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w
postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię
terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia.
Art. 4. [Opłaty]
1.[7] Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących
mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
11.[8] Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich
samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.
2.[9] Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
3.[10] Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów
mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni
opłaty określone w ust. 1 albo 2.
4.[11] Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są
przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach
lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak
członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.
41.[12] Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1—2 i 4
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja
wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna
uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
5.[13] Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną,
oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak
stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni,
którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej
działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.
6.[14] Za opłaty, o których mowa w ust. 1—2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni,
właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami
spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie
stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich
utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
61.[15] Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza się do wysokości opłat
należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
62.[16] Opłaty, o których mowa w ust. 1—2 i 4, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.
Statut spółdzielni może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż
ustawowy.
63.[17] Opłaty, o których mowa w ust. 1—2 i 4, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych
przepisach.
64.[18] Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu
niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.
7.[19] O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa
w ust. 1—2 i 4, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga
uzasadnienia na piśmie.
8.[20] Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni
mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W
przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości.
Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.
Art. 5. [Przeznaczenie pożytków]
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z
jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom
lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w
szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i
kulturalnej.
Art. 6. [Zasady gospodarowania]
1.[21] Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez
spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1—2 i
4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w
roku następnym.
2. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów
mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych
środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.
3.[22] Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz
obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz
dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób
niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do
lokali.
4.[23] Jeżeli kredyt zaciągany przez spółdzielnię ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na
nieruchomości, której spółdzielnia jest właścicielem, a osoby niebędące członkami spółdzielni lub
członkowie spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynku na tej
nieruchomości lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tej nieruchomości, to
zawarcie umowy kredytu wymaga również pisemnej zgody większości tych członków spółdzielni
oraz osób niebędących członkami; warunek ten stosuje się do zmiany umowy kredytu polegającej
na zmianie sposobu zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu przez ustanowienie hipoteki.
Środki finansowe pochodzące z tego kredytu przeznacza się wyłącznie na potrzeby tej
nieruchomości.
5.[24] Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy spółdzielnia zaciąga kredyt, który
ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na użytkowaniu wieczystym lub części ułamkowej
nieruchomości stanowiącej udział spółdzielni we współwłasności tej nieruchomości, a osoby
niebędące członkami spółdzielni lub członkowie spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych
praw do lokali w budynku na użytkowanym gruncie lub w budynku stanowiącym współwłasność
spółdzielni lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tym gruncie albo
nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni.
Art. 61. [Udostępnienie lokalu]
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba
korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii.
Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść
do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także
przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej,
spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu
przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół.
3. [25] Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także
udostępnić spółdzielni lokal w celu:
1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego
przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac
i ich wykonania
2) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo
osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.
4.[26] Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy,
spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w
celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. [27] (uchylony)
6.[28] Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku
obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu
zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości
zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
7.[29] W okresie używania lokalu zamiennego członek spółdzielni bądź osoba niebędącą
członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo
właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu.
Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą
być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.
8. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 6 i 7, jest lokal zamienny w rozumieniu ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z
2003 r. Nr 113, poz. 1069).
Art. 7. [Opróżnienie lokalu]
1.[30] W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym
przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa
swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni nie ciąży
obowiązek dostarczenia innego lokalu.
2. [31] (uchylony)
3. Spółdzielnia współpracuje z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami i
organizacjami, które mogą ułatwić uzyskanie innego mieszkania przez osoby wymienione w ust.
1, a w szczególności ułatwia im uzyskanie potrzebnych informacji oraz bezzwłocznie dokonuje
rozliczenia zobowiązań i wypłaty należności.
4.[32] Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do
korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Art. 8. [Ustawa i statut]
[33] W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w
szczególności:
1) zawierania umów w sprawie budowy lokali
11) (uchylony)
2) zawierania z członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, umów o
przeniesienie własności lokali
3) wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego
4) rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu
5) uprawnień członka spółdzielni do zamiany lokalu określają postanowienia statutu.
Rozdział 11.
Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej[34]
Art. 81. [Prawo do odpisów i kopii]
1.[35] Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz
kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji,
rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami
trzecimi.
2.[36] Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów
uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
3.[37] Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni,
a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie
internetowej spółdzielni.
Art. 82. [Rada nadzorcza]
1.[38] Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje
społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które
jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być
większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2.[39] W skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące
pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest
nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje jego
członkostwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni.
3.[40] Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady
nadzorczej.
4.[41] Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.
Art. 83. [Walne zgromadzenie]
1.[42] Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie
przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni
mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada
nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia
z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej
nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.
2.[43] Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie
roku obrachunkowego.
3.[44] Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:
1) rady nadzorczej
2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego
nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.
4.[45] Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu
jego zwołania.
5.[46] W przypadku wskazanym w ust. 3 walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby
mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi,
zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa
Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.
6.[47] O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się
wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego
zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce,
porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał,
które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi
dokumentami.
7.[48] Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.
8.[49] Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
9.[50] Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części
walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie
większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w
sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań
likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części
walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie
co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.
10.[51] Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego
zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i
członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być
wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej
części.
11.[52] Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w
terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10
członków.
12.[53] Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed
posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
13.[54] Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod
głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków
spółdzielni.
Rozdział 2.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
Art. 9. [Umowa; treść prawa]
1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek
zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w
statucie spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku
stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na
spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między
członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do
małżonków.
6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się
odpowiednio przepisy o ochronie własności.
7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu
mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu
korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w
bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany
jest do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności.
71. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części
wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
8. Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną
własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić
wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.
Art. 10. [Umowa o budowę lokalu]
1. [55] Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po
wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu,
a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części
przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w
umowie
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu
4) inne postanowienia określone w statucie.
2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w
statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego
lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków
uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego
została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów
budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z
odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
3.[56] Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do
użytkowania.
4. [57] (uchylony)
5. [58] (uchylony)
Art. 11. [Wygaśnięcie prawa]
1.[59] Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa
oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.
11.[60] Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy
urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w
sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym
korzystanie z innych lokali, lub
2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za 6
miesięcy.
12.[61] W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje
małżonkom, spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 11, wobec jednego albo
obojga małżonków.
13.[62] Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka
ze spółdzielni.
14.[63] Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 i 12, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w
spółdzielni.
2.[64] W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej
własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez
publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy
nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku
uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej
własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
21.[65] W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie
uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby
obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z
postanowieniami statutu.
22.[66] Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań
spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności
niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze
środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia
kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których
mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
23.[67] Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni,
na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
24.[68] Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.
3. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed
wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
Art. 111. [69] (uchylony)
Art. 12. [Przesłanki nabycia własności lokalu] [70]
1.[71] Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia
własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami
spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej
części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o
ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa
uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.
11.[72] Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada
nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania
wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy
prawni.
2. [73] (uchylony)
3. [74] (uchylony)
4.[75] Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności
lokalu.
5.[76] Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Art. 121. [Ograniczenia statutowe]
1. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości przeniesienia przez spółdzielnię
na inne osoby własności lokali mieszkalnych w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych
domach o specjalnym przeznaczeniu.
2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę własności lokalu
mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.
Art. 122. [77] (uchylony)
Art. 13. [Skutki rozwodu]
1.[78] Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie
powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania
sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć
deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.
Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia wyznaczy
im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może
spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może
podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Art. 14. [Śmierć małżonka]
1.[79] Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia
śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka spółdzielni
przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje
się odpowiednio.
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
Art. 15. [Osoby bliskie]
1.[80] W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w
następstwie niedokonania czynności, o których mowa w art. 13, roszczenia o przyjęcie do
spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
2.[81] W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
podstawie art. 11 lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie
do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2,
które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do
spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
4.[82] Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1—3, konieczne jest złożenie w terminie
jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku
zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod
uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2
zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym
członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do
sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.
5. Osoba przyjęta w poczet członków spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje się
stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
6.[83] W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3,
spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 11
ust. 21 i 22.
7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu
osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie
umowy.
Art. 16. [Skutki likwidacji spółdzielni]
1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo
najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową
byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub 2, przysługuje roszczenie o
przyjęcie do tej spółdzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.[84] Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego
członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Art. 17. (uchylony)
Rozdział 21.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Art. 171. [Umowa, treść prawa]
1. [85] (uchylony)
2. [86] (uchylony)
3. [87] (uchylony)
4. [88] (uchylony)
5. [89] (uchylony)
6.[90] Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również
spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
Art. 172. [Zbycie prawa]
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
2. [91] (utracił moc)
3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany.
Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie
aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni.
5. [92] (uchylony)
6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta
bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do
wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
Art. 173. [93] (uchylony)
Art. 174. [94] (uchylony)
Art. 175. [95] (uchylony)
Art. 176. [Rejestr lokali]
Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane prowadzić rejestr lokali, dla których zostały założone
oddzielne księgi wieczyste.
Art. 177. [Rozliczenie kosztów budowy] [96]
Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy
wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony
albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym
w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Art. 178. [Ustanie członkostwa]
1. [97] (uchylony)
2. [98] (uchylony)
3. [99] (uchylony)
Art. 179. [Kilku spadkobierców]
1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni
oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w
celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z
zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego
upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu
nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 1710. [Przesłanki przymusowej sprzedaży lokalu] [100]
W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 11 i 5,
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z
innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie,
występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.
Art. 1711. [Wartość prawa]
1.[101] W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość
rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką
spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez
spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.
2.[102] Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie
został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego
lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie
lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
Art. 1712. [Hipoteka]
1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na
spółdzielnię.
2.[103] Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, spółdzielnia powinna zbyć w drodze
przetargu w terminie 6 miesięcy.
3.[104] Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po
potrąceniu należności wymienionych w art. 1711 ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką.
Obowiązek spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.
Art. 1713. [Egzekucja] [105]
Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio
przepisy o egzekucji z nieruchomości.
Art. 1714. [Umowa przeniesienia własności] [106]
1.[107] Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest
obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w
tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z
odsetkami
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 11.
11.[108] Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada
nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania
wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
2.[109] Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
3.[110] Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Art. 1715. [Miejsca postojowe]
1.[111] Na pisemne żądanie członka spółdzielni mieszkaniowej albo osoby niebędącej członkiem
spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu,
spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego
garażu, przy zachowaniu zasady, jeżeli statut spółdzielni nie stanowi inaczej, że udziały
przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez nich spłat, o których
mowa w art. 1714 ust. 1.
2.[112] Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego
współwłasność osób, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych
częściach te osoby, zgodnie z przepisami art. 1714 ust. 2 i 3.
Art. 1716. [Wynajmowanie lokalu]
1.[113] Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą
członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub
części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu
korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w
bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, osoby te obowiązane
są do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności.
2.[114] Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego
części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.
Art. 1717. [Odrębna własność lokalu] [115]
Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną
własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka,
któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby niebędącej
członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
Art. 1718. [Przekształcenie prawa]
1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej
własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową
byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.
3.[116] Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego
członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu.
Art. 1719. [Odesłanie] [117]
Przepisy art. 171 ust. 6, art. 172ust. 1, 3, 4 i 6, art. 176, art. 177, art. 179—1713 i art. 1716—1718
stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolno
stojących.
Rozdział 3.
Prawo odrębnej własności lokalu
Art. 18. [Umowa o budowę lokalu]
1. [118] Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu
spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu,
umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części
przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych
5) inne postanowienia określone w statucie.
2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w
statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów
budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z
zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu,
członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego
lokal.
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 nie dotyczą członków, którzy zawierają umowę o budowę
bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w wypadku zadań nieobejmujących
nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.
4.[119] Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do
użytkowania.
Art. 19. [Ekspektatywa odrębnej własności lokalu]
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 18 ust. 1, powstaje roszczenie o ustanowienie
odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa
odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną
częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład
budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy
lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem
poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia
kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepis art. 23 stosuje się odpowiednio.
3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego.
Art. 20. [Wypowiedzenie umowy o budowę]
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka
spółdzielni lub spółdzielnię.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego
następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy
określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub
ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania
inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
chyba że strony postanowią w umowie inaczej.
Art. 21. [Ustanowienie własności lokalu]
1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3
miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane
pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.
Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan
realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób
wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego
prawa.
Art. 22. [Udziały w nieruchomości wspólnej]
1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącznie
ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z
nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej
określa ta umowa.
2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej
niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.
Art. 23. [Członkostwo]
1. [120] (uchylony)
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem
właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej
własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem przepisu art. 3 ust. 3.
Art. 24. [Zaskarżenie uchwały]
Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego
zgromadzenia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności
lokalu. Przepisy art. 42 ustawy – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.
Art. 241. [Uchwała właścicieli] [121]
1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej
nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć
uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały
stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni
spółdzielczych praw do lokali.
Art. 25. (uchylony)
Art. 26. [Właściciele niebędący członkami]
1.[122] Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości
została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu
stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od
pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.
2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do
wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
Art. 27. [Odesłanie do ustawy o własności lokali]
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.[123] Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest
wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami
spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie
nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a,
które stosuje się odpowiednio.
3.[124] Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej
i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 241 oraz art. 26.
4. Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, podejmuje rada nadzorcza
spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w
obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.
5. Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, występuje zarząd
spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w
obrębie danej nieruchomości.
Art. 271. [Odesłanie] [125]
Przepisy art. 18—22, art. 23 ust. 2, art. 24, art. 241, art. 26 i art. 27 stosuje się odpowiednio do
ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
Rozdział 31.
Przepisy karne[126]
Art. 272. [Niezawarcie umowy o przeniesienie własności lokalu]
Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, prokurentem,
syndykiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie
zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu, o której mowa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 1,
art. 1715, art. 39, art. 48 lub art. 481 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 273. [Nieudostępnienie odpisów i kopii]
Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem,
wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:
1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o
których mowa w art. 81
2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18
ust. 4
– podlega karze grzywny.
Art. 274. [Tryb orzekania]
W sprawach o czyny, o których mowa w art. 272 i 273, orzekanie następuje w trybie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 4.
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 28. (pominięty)[127] (pominięty)
Art. 29. (pominięty)[128] (pominięty)
Art. 30. (pominięty)[129] (pominięty)
Art. 31. (pominięty)[130] (pominięty)
Art. 32. (pominięty)[131] (pominięty)
Art. 33. (pominięty)[132] (pominięty)
Art. 34. (pominięty)[133] (pominięty)
Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 35. [Własność działek budowlanych]
1. Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa, gminy, osoby prawnej innej niż Skarb Państwa, gmina
albo związek międzygminny lub osoby fizycznej oraz przed tym dniem wybudowała sama lub
wybudowali jej poprzednicy prawni, budynki lub inne urządzenia trwale związane z gruntem,
może żądać, aby właściciel zajętej na ten cel działki budowlanej przeniósł na nią jej własność za
wynagrodzeniem. Przepis stosuje się, jeżeli przed dniem złożenia wniosku przez spółdzielnię nie
została wydana decyzja o nakazie rozbiórki budynków. Przepis art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) stosuje się
odpowiednio.
11. Jeżeli budynki spełniające warunki określone w ust. 1 położone są na kilku nieruchomościach,
z których część stanowi własność spółdzielni, a część przedmiot użytkowania wieczystego,
spółdzielnia może żądać nabycia własności działek znajdujących się w jej użytkowaniu
wieczystym. Przepis art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
12. Jeżeli budynki spełniające warunki określone w ust. 1 położone są na gruncie oddanym w
użytkowanie wieczyste innej osobie niż spółdzielnia mieszkaniowa będąca posiadaczem tych
budynków, spółdzielnia może żądać, aby osoba ta przeniosła na nią prawo użytkowania
wieczystego za wynagrodzeniem.
13. Jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku działkach gruntu, do
których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie gruntu
w użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy użytkowania wieczystego, spółdzielnia może
żądać od właściciela gruntu zmiany postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów
użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego.
2. Jeżeli właścicielem działek budowlanych, o których mowa w ust. 1, jest Skarb Państwa albo
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, zamiast przeniesienia własności tych działek
na rzecz spółdzielni działki te na wniosek spółdzielni mieszkaniowej zostają jej oddane w
użytkowanie wieczyste.
21.[134] Jeżeli właścicielem zbywanych działek budowlanych, o których mowa w ust. 1, jest Skarb
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i została przez właściwy organ
udzielona bonifikata na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, to na pisemny wniosek osoby, której przysługuje roszczenie o
ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie jego własności, zarząd spółdzielni jest
obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyodrębnienie własności lokalu wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do właściciela
nieruchomości o sprzedaż tej nieruchomości na warunkach udzielonej bonifikaty.
3. Wynagrodzenie z tytułu nabycia praw do działek gruntu, o których mowa w ust. 1—12, ustala
się w wysokości równej wartości rynkowej tych działek, przy czym nie uwzględnia się wartości
budynków i innych urządzeń, o ile zostały wybudowane lub nabyte przez spółdzielnię lub jej
poprzedników prawnych. Jeżeli właścicielem zbywanych działek jest Skarb Państwa lub
jednostka samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić bonifikaty na zasadach
określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
4. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 1, posiada nieuregulowany stan prawny w
rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, spółdzielnia mieszkaniowa
nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli spełnia kryteria wymagane w ust. 1.
Przepisu art. 511 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie zobowiązującym do wskazania
we wniosku o wszczęcie postępowania zainteresowanych w sprawie, nie stosuje się.
41.[135] Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel
tej nieruchomości pozostaje nieznany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed tym
dniem, na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej spółdzielnia ta wybudowała
budynek, nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwierdzające
nabycie własności tej nieruchomości jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.
42.[136] Jeżeli osoba uprawniona do lokalu spółdzielczego wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie
prawa odrębnej własności, a spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania
wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty wnioskiem lokal, a spółdzielnia spełnia
warunki, o których mowa w ust. 41, to zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od
dnia złożenia wniosku, do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia gruntu,
na którym znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek.
5. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie wystąpiła z żądaniem przeniesienia na nią własności
działek budowlanych, o których mowa w ust. 1, nabycia przez spółdzielnię mieszkaniową
własności tych działek za wynagrodzeniem, ustalonym zgodnie z ust. 3, mogą żądać ich
właściciele.
Art. 36. [Dopuszczalność wyodrębnienia lokali]
Ustanowienie odrębnej własności lokali położonych w budynkach usytuowanych na gruntach, o
których mowa w art. 35 ust. 1, może nastąpić po nabyciu przez spółdzielnię mieszkaniową
własności lub prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych, na których wybudowano te
budynki.
Art. 37. (uchylony)
Art. 38. (uchylony)
Art. 39. [Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu] [137]
1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni
wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który
poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia
jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu
przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu
świadczeń wynikających z umowy najmu.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Art. 40. [Mienie spółdzielni]
Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub
współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej
członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub
praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:
1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej,
handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej,
zabudowane budynkami i innymi urządzeniami
2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i
sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub
osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego
3) nieruchomości niezabudowane.
Art. 41. [Scalenie, podział, rozgraniczenie]
1. Po wejściu ustawy w życie spółdzielnia jest obowiązana:
1) wystąpić z wnioskiem do właściwego organu w sprawie połączenia lub podziału
nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do wydzielenia nieruchomości pozostających w
całości własnością spółdzielni, o których mowa w art. 40
2) podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości, a także
ewidencją gruntów i budynków, jeżeli bez tych czynności oznaczenie przedmiotu odrębnej
własności lokali położonych w obrębie nieruchomości innych niż te, o których mowa w art.
35, byłoby niemożliwe albo działka wydzielona pod budynkiem lub budynkami nie
spełniałaby wymogów przewidzianych dla działek budowlanych.
2. Podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od istnienia i ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
stosuje się odpowiednio.
3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu
nie mają dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
4. Uzasadnione koszty związane z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z
rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również koszty
uzasadnionych prac geodezyjnych, refunduje Skarb Państwa.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4, są refundowane z bu
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 04.09.08 Pobrań: 1369 Pobierz ()
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Konto

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
O/Stronie Śląskie
81 9588 0004 4200
8240 2000 0010
Ankieta dla Użytkowników
Jak oceniasz pracę Prezesa SM "Nasza Spółdzielnia"?

Bardzo dodrze

Dobrze

Przeciętnie

Słabo

Fatalnie

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

antalyaliali

[url=http://www.kepezhali
yikama.net]kepez hali yikama[/url]


torubots

[url=http://na-hemoroidy.
net.pl/]http://na-hemoroi
dy.net.pl/[/url]


fubaaro

[url=http://leki-naserce.
pl/]http://leki-naserce.p
l/[/url]


Luska

Uwag do zarządzania osiedlem brak, brak uwag do dbałości o wygląd otoczenia. Podoba się i już smiley

MAJOR

Dziękuje za namiary na stronkę . Zapewne sie przyda. Pozdrawiam wszystkich zalogowanych na Naszej Spółdzielni.Fajnie ze jest taka stronka.Można sie bardziej poznac i podzielic problemami. Pozdrawiam..

klementyna

Polecam stronkę, dla tych którzy ciągle spłacają kredyt z lat 90-tych: http://www.kzlis.konin.pl
/index.php?news_action=co
mments&news_base=23072008
0645&newsid=248


ADMIN

smiley

Copyright © 2017 by Spooke