Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Spółdzielnia" w Stroniu Śląskim
Nawigacja
Strona Główna

O Spółdzielni
Przewodnik spółdzielcy
Kategorie Newsów
Galeria
Forum

Napisz do Nas

Linki
DO POBRANIA

Szukaj


Ostatnie Artykuły
Przetarg ul. Żeromsk...
Plan remontów na 2017
Schemat Organizacyjny
Kontakt
Siedziba Spółdzielni:
57-550 Stronie Śląskie
Ul. Nadbrzeżna 2D/1
Tel. 74 814-21-19
e-mail: biuro@naszaspoldzielnia.eu

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek
7.00 – 15.00

TELEFON ALARMOWY
697 029 205 KONSERWATOR
GRZEGORZ KWAŚNIEWSKI
605 909 205

Biuro Rachunkowe:
57-550 Stronie Śląskie
Ul. Kościuszki 50/1C
Tel. 74 8142-166

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 109
Najnowszy Użytkownik: RenataD
Download: Akty Prawne "Naszej Spółdzielni"
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI
ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZA SPÓŁDZIELNIA”
W STRONIU ŚL.
I . PODSTAWA PRAWNA
• Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia „ w Stroniu Śl.
• Ustawa – Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 188 , poz. 1848 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz.733 z późn. zmianami).
• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zmianami)
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE :
1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują :
a) eksploatację i remonty zasobów mieszkaniowych
b) centralne ogrzewanie
c) dostawę ciepła do podgrzania wody
d) dostawę gazu, gdy lokale zaopatrywane w gaz sieciowy nie posiadają indywidualnych gazomierzy,
e) dostawę wody i odprowadzenia ścieków,
f) wywóz nieczystości stałych,
g) podatek od nieruchomości,
h) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
i) utrzymanie pomieszczeń wspólnego użytku ( c.o. energia elektryczna )
j) eksploatację instalacji domofonowej , sieci telewizji kablowych,
k) koszty administrowania nieruchomością

2. Podstawą do rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości i ustalenia opłat za używanie lokali jest roczny plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz analiza faktycznie ponoszonych kosztów w okresie poprzednim.

3. Rozliczenie kosztów eksploatacji i utrzymanie danej nieruchomości przeprowadza się w okresach rocznych , pokrywających się z latami kalendarzowymi.

4. Jeśli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów, dokonuje się korekty planu rzeczowo-finansowego, a Rada Nadzorcza po szczegółowej analizie uchwala ewentualne zmiany w opłatach za używanie lokali.


5. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni zarządzanej przez spółdzielnię, a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji i utrzymania nieruchomości w następnym roku.
III. ROZLICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

1. Koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości ewidencjonowane są na
poszczególne budynki, natomiast podstawą ustalenia wysokości opłat są
faktyczne koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości spółdzielni oraz
koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

2. Następujące pozycje kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości są
rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w
tych lokalach :
- wywóz nieczystości stałych
- gaz w lokalach gdzie nie ma indywidualnych gazomierzy

3. Za osoby zamieszkałe w danym lokalu uważa się w nim zameldowane na pobyt stały
lub czasowy.

4. W przypadku zainstalowania w lokalu urządzeń pomiarowych zużycia wody, ścieków, c.o. rozlicza się wg wskazań tych urządzeń.

5. Jeżeli urządzenie pomiarowe zostało założone przez użytkownika lokalu,
uwzględnione przez Spółdzielnię jego wskazań jest zależne od przedstawienia
świadectwa dopuszczającego to urządzenie do powszechnego stosowania.

6. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, do których nie mają
zastosowania postanowienia roz. III ust. 2 – 4 są rozliczane proporcjonalnie do
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych.

7. Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych dla celów rozliczenia kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oblicza się według dokumentacji technicznej oznaczenia odrębnej własności lokali .

8. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób
używania jak : pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, w.c. itp. Pomieszczenia
służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika zalicza się również
powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane.

Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego :
balkonów, loggi, antresol, pralni, suszarni, strychów, piwnic. Do powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w
pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi ( np. mansardach ) , której
wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość
pomieszczenia lub jego części wynosi 140 cm do 220 cm to do tej powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni lub jego części.
Powierzchnie lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza
się w 100%.

9. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak : kuchnie, przedpokoje,
korytarze, łazienki, klozety, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe,
garaże, komórki itp. Z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, loggi, pawlaczy.
Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez
meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia
techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu.

Powierzchnię pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali ( np. wspólny
korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczać w proporcjonalnych częściach
do powierzchni poszczególnych lokali.

10. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50 % powierzchni rzutu
poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu.

11. Przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się wymiary na wysokości 1,0 m, ponad
poziomem podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni
użytkowej lokali podaje się z dokładnością do 0,10 m2. Przy ustaleniu powierzchni nie
wlicza się wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m2 .

12. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości tj. lokale mieszkalne i użytkowe zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, najmu oraz lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni .
Podstawą do określenia obciążeń poszczególnych lokali kosztami (bez odpisów na
fundusz remontów oraz podatku od nieruchomości ) jest średni roczny koszt danej
nieruchomości w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej tej nieruchomości z
zastrzeżeniem postanowienia roz. III ust. 2 ,4 proporcjonalnie do powierzchni
użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych.

13. Średni roczny koszt eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zasobów mieszkaniowych na 1 m2 powierzchni użytkowej ( z wyłączeniem odpisów na fundusz remontowy oraz podatku od nieruchomości ) ustala się w drodze podzielenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości przez średnią roczną powierzchnię
użytkową lokali danej nieruchomości określonych w roz. III ust. 12 z zastrzeżeniem
postanowień roz. III ust. 2 i 4.

14. Wyliczony średni koszt eksploatacji i utrzymania nieruchomości 1m2 powierzchni
użytkowej podwyższa się dla lokali użytkowych z tytułu większej intensywności
stawek opłat za usługi komunalne (kanalizacja, wywóz nieczystości stałych) oraz
innych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię w związku z tymi
lokalami. Wysokość stawek na wniosek Zarządu Spółdzielni ustala Rada Nadzorcza
Spółdzielni.

15. Koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości przypadające na lokale mieszkalne ustala się przez odjęcie od ogólnej kwoty kosztów poniesionych przez Spółdzielnię – kwoty przypadającej na lokale użytkowe.

16. Ustalony wg zasad określonych w roz. III ust. 11-15 średni roczny koszt eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości 1 m2 powierzchni użytkowej powiększony jest dla poszczególnych lokali o odpisy na fundusz na remonty w wysokości właściwej dla danego lokalu oraz o podatek od nieruchomości uiszczany przez Spółdzielnię od danego lokalu.

17. Lokale stanowiące wyodrębnioną własność są obciążane kosztami eksploatacji i utrzymaniem nieruchomości z wyłączeniem podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste .

Zasady dokonywania odpisów na fundusz remontowy oraz naliczanie podatku od
nieruchomości regulują odrębne przepisy .

IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAW CIEPŁA DLA OGRZEWANI LOKALI I PODGRZANIA WODY.

Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła reguluje odrębny regulamin rozliczania ciepła.

V. ROZLICZANIE KOSZTÓW ZBIORCZEJ DOSTAWY GAZU SIECIOWEGO

1. Rozliczenia kosztów dostawy gazu dla mieszkań nieposiadających indywidualnych
gazomierzy , a zaopatrzonych w gaz sieciowy, w budynkach, w których zainstalowane są zbiorcze liczniki gazowe.

2. Rozliczenia za zużyty zbiorczo gaz dokonywane są w stosunku do ilości osób
zamieszkujących lokal mieszkalny zameldowany na pobyt czasowy lub stały.

3. Rozliczenia za zużyty gaz w ciągu roku dokonywane są zaliczkowo i korygowane po
zakończeniu roku kalendarzowego.

4. Wysokość zaliczki (opłaty) za gaz na jedną osobę, ustala Zarząd Spółdzielni.

VI. ROZLICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW URZĄDZEŃ DOMOFONOWYCH

1. Koszty eksploatacji i remontów urządzeń domofonowych rozlicza się jednolicie
na wszystkie podłączone do urządzenia domofonowego.

2. Jednostką rozliczeniową opłat jest lokal wyposażony w taką instalację.


VII. USTALENIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

Ustalanie wysokości opłat za lokale ma na celu zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na działalność Spółdzielni w zakresie utrzymania całości zasobów Spółdzielni na właściwym poziomie technicznym i estetycznym.

1. Członkowie Spółdzielni zajmujący lokale na warunkach spółdzielczego prawa do lokali
wnoszą opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale wraz z funduszem remontowym, eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie Spółdzielni zgodnie z
postanowieniami statutu.

11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali wnoszą opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale wraz z funduszem
remontowym, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie
Spółdzielni oraz z tytułu innych zobowiązań Spółdzielni zgodnie z postanowieniami
statutu.

2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą opłaty związane z
eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
wspólnych, eksploatację i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

3. Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą czynsz na zasadach i warunkach
określonych w umowie najmu. Zasady i tryb wynajmowania lokali przez Spółdzielnię
określa odrębny regulamin.

4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni wnoszą opłaty związane z
eksploatacją i utrzymaniem ich lokali , eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
wspólnych. Wnoszą również opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do
wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub
osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach,
jak członkowie spółdzielni.

5. Użytkownicy garaży wnoszą czynsz umowny, którego wysokość określa Zarząd
Spółdzielni.

6. Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów o których mowa roz. VIII ust.1-4 zalicza
się w szczególności :
a) spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię wraz z odsetkami,
b) koszty określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali, o ile inne unormowania w tym zakresie nie stanowią inaczej,
c) inne należności i fundusze celowe określone bądź ustanowione przez odpowiednie uprawnione organy Spółdzielni.

7. Opłaty o których mowa w roz. VIII ust. 1 - 5 powinny być uiszczane co miesiąc z
góry do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc.

8. Za opłaty, o którym mowa w roz. VIII ust. 1-2 i 4,5 odpowiadają solidarnie z
członkami Spółdzielni , właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni lub
osobami niebędącymi członkami Spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w
lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także
osoby faktycznie korzystające z lokalu.

9. Odpowiedzialność osób, o których mowa w roz. VIII ust.7 b ogranicza się do
wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego
korzystania z lokalu.

10. Obowiązek wnoszenia opłat za użytkowanie lokalu powstaje z dniem postawienia
lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika choćby faktycznie objęcie
lokalu nastąpiło po tym dniu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika
Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą.

11. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu ustaje na koniec miesiąca ,
po fizycznym opróżnieniu lokalu i oddaniu kluczy Spółdzielni.

12. Opłaty przypadające od lokali funkcyjnych oraz lokali zajmowanych na potrzeby
własne Spółdzielni są pokrywane ze środków przewidywanych na finansowanie
działalności, na potrzeby której są lokale te są zajmowane.

13.Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości
ustawowej. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobierania odsetek w całości lub ich części .

14.O zmianie wysokości opłat Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany powiadomić
użytkowników lokali co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale
nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana
wysokości opłat tych wymaga uzasadnienie na piśmie.

VIII. UPUSTY W OPŁATACH ZA UŻYWANIE LOKALI
1. W przypadku gdy poszczególne składniki opłat są ustalone proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób, składniki te obniża się o 50% od osób czasowo przebywających poza miejscem stałego pobytu, jeśli okres czasowej nieobecności trwa dłużej niż dwa miesiące, pod warunkiem :
d) zgłoszenia tego faktu Spółdzielni przed okresem czasowej nieobecności,
e) dopełnienia określonych w odrębnych przepisach obowiązków w zakresie ewidencji ludności oraz wykonania obowiązku meldunkowego.

2. Obniżki w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych.
Globalnie kwoty udzielanych bonifikat w opłatach stanowią zmniejszenie wpływów.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia” dnia 07.05.2008 r. Uchwała nr 23A/2008 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 22.07.08 Pobrań: 1392 Pobierz ()
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZ

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW
W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZA SPÓŁDZIELNIA” W STRONIU ŚL.

I PODSTAWY NORMATYWNE

- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia „ w Stroniu Śl.
- Ustawa – Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 54 ,
poz. 288) z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71 poz. 733).

II.ZAKRES STOSOWANIA

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych, użytkowych i
garaży znajdujących się w budynkach stanowiących własności Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Spółdzielnia „ w Stroniu Śl.
2. Niniejszy Regulamin określa podział remontów, napraw i konserwacji na :
- należące do obowiązków Spółdzielni i wykonanie w ramach funduszu remontowego,
- należące do obowiązków członka spółdzielni (użytkownika) użytkującego lokal mieszkalny i użytkowy

III. POSTANOWIENIA OGÓŁNE I OKREŚLENIA

1. Lokalem w pojęciu niniejszego regulaminu jest lokal mieszkalny lub użytkowy niezależnie od formy posiadania.
2. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę posiadającą spółdzielcze prawo do lokalu, osobę której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, najemcę, a także osobę zajmującą lokal z innego tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego.
3. Naprawami w rozumieniu niniejszych zasad są roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia i wyposażenia lokalu.

IV. ZASADY OGÓLNE

1. Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach Spółdzielni są własnością wszystkich Członków. W interesie wszystkich mieszkańców winny być utrzymane w właściwym stanie technicznym i estetycznym, otoczone należytą opieką administracji osiedla, organów samorządowych oraz ogółu mieszkańców.
2. Użytkownik lokalu obowiązany jest utrzymywać swój lokal i pomieszczenia do niego przynależne (komórki) we właściwym stanie technicznym.
3. Użytkownik lokalu obowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem i dewastacją również części budynku przeznaczone do wspólnego użytku jak : klatki schodowe, korytarze, suszarnie , strychy i inne.
4. Powyższa dbałość wyraża się również tym, że w przypadku stwierdzenia konieczności naprawy jakiegoś elementu użytkownik zgłasza ten fakt do administracji Spółdzielni.
5. Użytkownik lokalu jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu, za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące stale, czasowo, a nawet w nim czasowo przebywające.

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓLDZIELNI.

1. W ramach pobieranych opłat za użytkowanie lokali Spółdzielnia jest obowiązana zapewnić:

a) należyty stan techniczny i estetyczny budynku, porządek i czystość w otoczeniu
budynków oraz stan infrastruktury zewnętrznej (place zabaw,ciągi komunikacji
pieszej, parkingi )
b) dokonywać napraw budynków, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie do poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn z tym , że
użytkownika obciąża obowiązek szkód powstałych z jego winy.
c) sprawną obsługę administracyjną.
d) normatywną temperaturę wewnątrz lokali w sezonie grzewczym
e) możliwość stałego korzystania z zimnej i ciepłej wody, gazu ( w przypadku
zbiorowych gazomierzy ) energii elektrycznej (powierzchni wspólnego użytkownika)
f) oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, wejść do budynków, pomieszczeń wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych .
g) oznakowanie budynków, pomieszczeń technicznych .

2. Do obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali finansowanych
z pobranych opłat należy :

a) naprawa i wymiany pionów wody zimnej i ciepłej łącznie z zaworem głównym w
lokalu,
b) naprawa i wymiany pionów kanalizacyjnych,
c) naprawa i wymiany instalacji c.o. bez zaworów termostatycznych, grzejników i
podzielników kosztów,
d) naprawa i wymiany instalacji gazowej do kurków gazowych przy odbiornikach gazu
łącznie z kurkami,
e) naprawa i wymiany instalacji elektrycznej do skrzynki bezpiecznikowej łącznie ze
skrzynką ,
f) usuwanie zniszczeń powstałych w lokalu na skutek niewykonania napraw
należących do obowiązków Spółdzielni.
g) naprawa instalacji domofonowej (bez wymiany unifonów),


Naprawy w/w finansowane są z funduszu remontowego Spółdzielni przeznaczonego
na remonty i konserwacje.


VI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA LOKALI :

1. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają
użytkowników zajmujących te lokale. W szczególności naprawa i konserwacja :

a) podłóg, posadzek i podłoży cementowych, wykładzin podłogowych – łącznie z ich
wymianą,
b) okładzin ściennych mineralnych (tynki), ceramicznych, szklanych i innych w
pomieszczeniach.
c) drzwi łącznie z ich wymianą,
d) kuchenek gazowych, elektrycznych, wanien, brodzików, muszli klozetowych,
zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz
innych urządzeń sanitarnych, w które jest wyposażony lokal, łącznie z ich wymianą,
e) osprzętu i zabezpieczeń oraz wymiana przewodów instalacji elektrycznej za
zabezpieczeniem głównym w lokalu,
f) naprawa lub wymiana rur wodnych za zaworem głównym w lokalu,
g) legalizacja lub wymiana wodomierzy,
h) etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy nie zostało ono wykonane
na koszt Spółdzielni, także jego wymiana,
i) wymiana zaworów termostatycznych, grzejników, podzielników kosztów w
instalacji centralnego ogrzewania,
j) rur odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym
niezwłocznie usunięcie ich niedrożności, łącznie z ich wymianą,
k) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez :
- malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
- malowanie drzwi i okien, podokienników, urządzeń kuchennych , sanitarnych i
grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją.


VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lub osób
korzystających z lokalu obciążają użytkownika lokalu.

2. Użytkownik lokalu obowiązany jest uiszczać systematycznie wymagane opłaty
czynszowe do końca każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Z należnego czynszu
użytkownikowi nie wolno samowolnie dokonywać jakichkolwiek potrąceń.

3. Zaleganie z opłatami czynszowymi uprawnia Spółdzielnię do naliczania odsetek
oraz uprawnia Zarząd do wystąpienia do właściwego sądu celem ściągnięcia
należności, do występowania do Rady Nadzorczej Spółdzielni z wnioskiem o
wykluczenia Członka ze Spółdzielni i przeprowadzenia eksmisji z zajmowanego
lokalu.

4. W przypadku zgłoszenia niewłaściwego działania wentylacji zgłoszenie to będzie
przyjęte jako zasadne, jeżeli w wyniku badania zostanie ustalone, że przy
zachowaniu temperatury normowej mieszkania i rozszczelnieniu okien nie
występuje wymagana normą krotność wymiany powietrza w mieszkaniu, lub gdy
w wyniku oględzin kominiarskich zostanie ustalone, że przewody są niedrożne
lub niewłaściwie podłączone.

5. Zgłoszenia dotyczące występowania pleśni będą przyjmowane w przypadkach,
gdy występuje ona w wyniku złego wykonania elementów budowlanych
(niedocieplenie, nadproża, nieszczelne dylatacje) lub gdy wentylacja nie działa
prawidłowo .

6. W przypadku zgłoszeń dotyczących działania wentylacji, występowania pleśni i
temperatury w lokalach gdzie na wniosek użytkownika zmniejszono liczbę
żeberek nie będą one przyjmowane.

7. Zasady wymiany stolarki okiennej zawarte są w odrębnym regulaminie.

8. Użytkownik lokalu może dokonać wymiany grzejników za zgodą Spółdzielni
pod warunkiem uzgodnienia ich parametrów. Prace te mogą być dokonywane tylko
poza sezonem grzewczym. Koszty związane ze spuszczeniem wody z instalacji ponosi użytkownik.


Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia” dnia 11.09.2007 r. Uchwała nr 37/2007 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 22.07.08 Pobrań: 1383 Pobierz ()
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA WYKONANIE USŁUG, ROBÓT BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ
REGULAMIN
udzielania zamówień na wykonanie usług, robót budowlanych i remontowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasza Spółdzielnia”
w Stroniu Śl.


§ 1.

Regulamin określa zasady, formy i tryb postępowania w sprawie udzielania zamówień na wykonanie usług, robót budowlanych i remontowych.


§ 2.

Zamówienia na wykonanie usług oraz robót budowlano-remontowych dokonywane są w trybie :
a) przetargu nieograniczonego,
b) przetargu ograniczonego,
c) przetargu dwustopniowego,
d) zapytania o cenę,
e) zamówienia z wolnej ręki,

§ 3.


Przetarg jest organizowany w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia.

§ 4.

Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu ominięcia przepisów niniejszego regulaminu.

§ 5.

1. Przetarg nieograniczony – to podstawowy tryb udzielania zamówienia.
Stosowany jest zawsze w przypadkach, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę
20 000 EUR. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 20 000 EUR tryb
przetargu nieograniczonego nie jest obowiązkowy.
2. W przetargu nieograniczonym oferty mogą składać wszyscy dostawcy lub wykonawcy,
którzy chcą wziąć udział w przetargu.
3. Do udziału w przetargu nieograniczonym dostawcy lub wykonawcy zapraszani są przez
ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego i prasie.
4. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym winno zawierać co najmniej :
a) nazwę i siedzibę zapraszającego do składania ofert, telefon i datę ogłoszenia przetargu,
b) ilość i rodzaj zamawianych usług, a w odniesieniu do robót budowlanych – rodzaj, zakres i lokalizację budowy,
c) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia,
d) informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców,
e) oświadczenie stosowania ewentualnych preferencji,
f) określenie sposobu uzyskania bliższych informacji o istotnych warunkach zamówienia,
g) miejsce składania ofert,
h) miejsce i termin otwarcia ofert.
5. Treść ogłoszenia o przetargu Zarząd jest zobowiązany przekazać członkom Rady
Nadzorczej nie później niż dwa tygodnie przed terminem przetargu.


§ 6.

1. Przetarg ograniczony –może być organizowany w przypadku gdy :
a) wartość zamówienia na wykonanie usług lub robót nie przekracza kwoty 20 000
EUR.
b) ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba
dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie,
c) koszty przetargu nieograniczonego byłyby nieporównywalne wysokie w stosunku
do wartości zamówienia,
2. Do udziału w przetargu ograniczonym zamawiający zaprasza taką liczbę dostawców
lub wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz
sprawny przebieg postępowania (minimum trzech wykonawców)
3. Zaproszenie do udziału w przetargu ograniczonym może być poprzedzone
zaproszeniem do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetarg
– opublikowanym w prasie i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego.
4. Zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu – winno zawierać
najmniej takie informacje, jakie określono w § 5 ust.4 pkt a-c.
5. Treść ogłoszenia o przetargu Zarząd jest zobowiązany przekazać członkom Rady
Nadzorczej nie później niż dwa tygodnie przed terminem przetargu.

§ 7.

W odniesieniu do robót budowlano-inwestycyjnych zamawiający winien posiadać dokumentację techniczną określającą przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski.

§ 8.

W odniesieniu do robót remontowo-konserwatorskich zamawiający powinien posiadać kosztorys inwestorski.

§ 9.

Przetarg dwustopniowy – stosuje się w przypadku gdy :
a) nie można z góry określić szczegółowych cech technicznych i jakościowych zamawianych usług lub robót,
b) z powodu specjalistycznego charakteru usług lub robót budowlanych konieczne są negocjacje z wykonawcami,
c) przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań, eksperymentu, sporządzenie opinii naukowej albo świadczeń innych wyspecjalizowanych usług,
1. W przetargu dwustopniowym stosuje się ustalenia jak dla przetargu nieograniczonego,
2. Po złożeniu ofert wstępnych przeprowadza się z każdym wykonawcą negocjacje dotyczące treści złożonej oferty wstępnej zachowując je w tajemnicy w stosunku do pozostałych oferentów,
3. Do drugiego etapu przetargu zamawiający wybiera wykonawców, których oferty spełniają określone wcześniej wymagania, zapraszając ich do złożenia ostatecznych ofert zawierających cenę wykonania zamówienia.

§ 10.

1. Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje
pytanie o cenę usługi do takiej ilości wykonawców, która zapewni wybór
najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż
do czterech .
2. Zapytanie o cenę stosuje się w przypadkach, gdy przedmiotem zamówienia są usługi
powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę nie prowadzi się
żadnych negocjacji w sprawie ceny, a umowę zamawiający zawiera z wykonawcą,
który zaoferował najniższą cenę.
4. O treści zapytania o cenę Zarząd powiadomi z wyprzedzeniem członków Rady
Nadzorczą .
§11.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi
jedna z następujących okoliczności :
1. Dokonuje się zamówień dodatkowych nie przekraczających 20% wartości uprzedniego
zamówienia, a zachodzi konieczność zachowania tych samych norm, parametrów i
standardów.
2. Zawiera się umowę o przeprowadzenie badań, eksperymentu lub sporządzenie opinii
naukowej,
3. Ze względu na szczegółowy rodzaj usług i robót budowlanych można je uzyskać od
jednego wykonawcy,
5. Można skorzystać tylko z jednego dostawcy lub wykonawcy w wyniku zastosowania
dozwolonego zakresu preferencji krajowych.
6. Ze względu na szczególne okoliczności gospodarcze lub społeczne, których
zamawiający nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia,
7. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 6 000 EUR.

§ 12.

Postępowanie w sprawie udzielania zamówienia na dostawy, wykonanie usługi i robót budowlano-remontowych powinno być przeprowadzane zgodnie z zasadą o równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienia i w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.§ 13.

Zamówienia na dostawy, wykonanie usługi i robót budowlanych opłacanych w całości lub części ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych udzielane są przez Spółdzielnię na podstawie niniejszego regulaminu z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. 76 poz. 344 z póź. zm.).

§ 14.

Przetargi przeprowadza i rozstrzyga Komisja Przetargowa, powołana zarządzeniem wewnętrznym przez Zarząd Spółdzielni, w oparciu o następujące zasady :
1. otwarcie ofert następuje publicznie – Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert,
2. Komisja Przetargowa przeprowadza ocenę złożonych ofert pod kątem wypełnienia przez oferentów wymaganych warunków przetargu i ich wiarygodności.
3. Komisja Przetargowa wyklucza z dalszego postępowania oferty, które nie wypełniły wymaganych warunków przetargu i nie są wiarygodne.
4. Pozostałe oferty Komisja Przetargowa poddaje ocenie celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert ( zalecany sposób oceny określa załącznik nr 1 ),
5. Z przebiegu postępowania przetargowego Komisja Przetargowa sporządza protokół.

§ 15.

Wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia składa Majster budowlany Zarządowi.


§ 16.

Komisja Przetargowa określa właściwy dla konkretnego wniosku tryb udzielania zamówienia, określa niezbędne materiały, jakie winny być dostarczone przez Majstra budowlanego, a po ich uzupełnieniu wdraża stosowane procedury.

§ 17.

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18.

Na wszystkich przetargach obecny jest wskazany przez Radę Nadzorczą jej członek , który staje się członkiem Komisji.

§ 19.

Obsługę techniczną Komisji Przetargowej prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 20.

Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ponosi Spółdzielnia.
§ 21.

Do umów w sprawach zamówień udzielanych w oparciu o niniejszy regulamin mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia” dnia 14.03.2007 r. Uchwała nr 8/2007 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 22.07.08 Pobrań: 1160 Pobierz ()
REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKA
REGULAMIN
tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim

Podstawę prawną regulaminu stanowi:
1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śl. wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000251219.
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi
zmianami.
3. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
§ 1.
Postanowienia ogólne:

1. Spółdzielnia tworzy fundusz zasobów mieszkaniowych w celu pozyskania środków
finansowych na wykonanie prac remontowych w nieruchomościach i utrzymania ich
w należytym stanie technicznym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali
nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali
mieszkalnych, najemców lokali mieszkalnych,
3. Tworzony przez Spółdzielnię fundusz remontowy winien zabezpieczać potrzeby
remontowe zasobów mieszkaniowych i dzieli się na :
- fundusz remontowy nieruchomości,
- fundusz remontowy Spółdzielni.
4. Przez nieruchomość należy rozumieć wydzieloną na podstawie Uchwały Zarządu
Spółdzielni w sprawie określenia odrębnej własności lokali , nieruchomość gruntową
zabudowaną budynkiem, w skład której wchodzą lokale mieszkalne i lokale o innym
przeznaczeniu.
5. Pod pojęciem remontu należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów
innych niż użyto w stanie pierwotnym.
6. Remontem jest naprawa główna polegająca na wymianie, co najmniej jednego
elementu budynku oraz naprawa bieżąca polegająca na remoncie elementów budynku,
który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymania
budynku we właściwym stanie technicznym.

§ 2.

Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym nieruchomości:

1. Fundusz remontowy nieruchomości tworzy się z :
- odpisów w jednakowej wysokości dla poszczególnych nieruchomości naliczanych
według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości miesięcznych
opłat na fundusz remontowy ,
- odpisów naliczanych według powierzchni użytkowej lokali o innym przeznaczeniu
(lokali użytkowych ) w wysokości miesięcznych opłat na fundusz remontowy za
użytkowanie tych lokali,
2. Fundusz remontowy nieruchomości zwiększa się o wartość:
- udzielonych zwrotnych pożyczek z funduszu remontowego Spółdzielni,
- nadwyżki bilansowej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków.
3. Środki funduszu remontowego nieruchomości są przeznaczone na :
- finansowanie kosztów remontów nieruchomości wspólnej,
- spłatę pożyczek na remonty nieruchomości z funduszu remontowego Spółdzielni,
- pokrycie kosztów usuwania awarii technicznych i doprowadzenia do stanu
zgodności z obowiązującymi przepisami w częściach wspólnych nieruchomości,
- wypłaty przyznanych częściowych zwrotów poniesionych przez użytkowników za
wymianę stolarki okiennej, na zasadach określonych stosowną uchwałą Rady
Nadzorczej,
4. Ze środków funduszu remontowego nieruchomości nie finansuje się remontów
obciążających użytkowników lokali zgodnie z obowiązującym regulaminem
określającym obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw lokali w S.M.
„Nasza Spółdzielnia”.
5. Fundusz remontowy nieruchomości jest rozliczany odrębnie dla każdej
nieruchomości.
6. Podstawę wydatkowania środków funduszu remontowego nieruchomości stanowi
roczny plan rzeczowo-finansowy remontów uchwalony przez Radę Nadzorczą.
7. Roczny plan remontowy nieruchomości jest sporządzony po uwzględnieniu
potrzeb remontowych wykazanych w rocznych i pięcioletnich przeglądach
technicznych oraz przeglądach okresowych zasobów mieszkaniowych.
8. Nie wykorzystany w danym roku fundusz remontowy nieruchomości tworzony i
rozliczany odrębnie dla danej nieruchomości przechodzi do wykorzystania na rok
następny.
9. Wysokość odpisów rocznych funduszu na remonty uchwala Rada Nadzorcza .
10. Wysokość planowanych na dany rok środków finansowych funduszu remontowego
nieruchomości pochodzących z odpisów oraz z innych źródeł przychodów
powinna zabezpieczać planowany do wykonania zakres prac remontowych tych
nieruchomości.
11. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przejściowe, częściowe finansowanie
planowanych do wykonania w danym roku remontów nieruchomości z
niewykorzystanych środków funduszu remontowego innych nieruchomości .
12. Planowane do wykonania remonty w nieruchomości , na które brakuje środków
własnych funduszu remontowego nieruchomości mogą być sfinansowane z
udzielonej zwrotnej pożyczki ze środków funduszu remontowego Spółdzielni na
podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 3.

Zasady udzielania pożyczek z funduszu remontowego Spółdzielni.

1. Pożyczki zwrotne pochodzące z funduszu remontowego Spółdzielni przeznacza się
głównie na:
a) remonty mające na celu usunięcie awarii, stanu zagrożenia, wynikające z opinii
technicznych i nakazów organów administracyjno-budowlanych,
b) remonty wykonywane w celu obniżenia kosztów eksploatacji nieruchomości.
2. Maksymalną wysokość pożyczki określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Maksymalny czas zwrotu pożyczki zwrotnej ze środków funduszu remontowego
Spółdzielni nie powinien przekraczać 60 miesięcy począwszy od następnego
roku, w którym został wykonany remont z udziałem środków funduszu remontowego
Spółdzielni.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może uchwalić dłuższy
okres spłaty pożyczki nie przekraczający 84 miesiące.
5. Wielkość sumy udzielonych pożyczek nie powinna przekraczać 95% aktualnego stanu
funduszu.
6. Pożyczka może być udzielona na wniosek Zarządu . Zarząd winien wniosek
przedstawić Radzie Nadzorczej w celu podjęcia uchwały.

§ 4.

Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni.

1. Fundusz remontowy Spółdzielni tworzy się z :
a) z przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych (najmy) i
użytkowych,
b) innych wskazanych uchwałą Rady Nadzorczej,
2. Fundusz remontowy Spółdzielni zwiększa się o wartość:
a) zwróconych pożyczek,
b) nadwyżki bilansowej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków,
3. Środki funduszu remontowego przeznacza się na:
a) pożyczki udzielane na podstawie uchwał Rady Nadzorczej na finansowanie
imiennych wymienionych remontów w danych nieruchomościach,
4. Podstawę wydatkowania środków funduszu remontowego Spółdzielni stanowi
uchwalony przez Radę Nadzorczą roczny plan rzeczowo – finansowy Spółdzielni,
obejmujący roczny plan rzeczowo – finansowy remontów oraz wszystkie uchwały
Rady Nadzorczej podjęte po uchwaleniu rocznego planu rzeczowo – finansowego
Spółdzielni dotyczące rozszerzenia planu rzeczowo – finansowego remontów,
udzielonych pożyczek i warunków spłaty.
5. Środki funduszu gromadzone są na wspólnym rachunku bankowym Spółdzielni, a
wpływy i wydatki środków funduszu na remonty rozliczane są na poszczególne
nieruchomości.
6. Za realizację rocznego planu remontów uchwalonego przez Radę Nadzorczą
odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni, który do końca marca każdego roku
przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania planu remontów za rok
ubiegły.

Niniejszy Regulamin został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielni dnia 12.06.2008r. Uchwała nr 8/2008 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 22.07.08 Pobrań: 1154 Pobierz ()
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Regulamin
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
“Nasza Spółdzielnia “ w Stroniu Śl.
§ 1.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia “ w Stroniu Śl. zwany dalej “Zarządem” działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. , Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. nr 54 poz. 288 z późn. zm. ) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 nr 4 poz. 27 z późn. zm.), statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia” i niniejszego regulaminu.
§ 2.
1. Prezes kieruje działalnością Spółdzielni, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu Spółdzielni należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie – Prawo Spółdzielcze lub statucie Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia” innym organom Spółdzielni.
§ 3.
1. Zarząd składa się z jednej osoby wybieranej przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym.
2. Z członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni – Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o prace stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu, odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu z uwagi na nie udzielenie absolutorium.
5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
§ 4.
1. Przekazanie przez ustępującego Prezesa Zarządu czynności nowemu Prezesowi Zarządu następuje protokolarnie protokołem zdawczo – odbiorczym przy udziale członka Rady Nadzorczej delegowanego do tej czynności przez Radę.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazanych do załatwienia spraw, akt,dokumentów itp. jak również dane odzwierciedlające aktualny stan przekazywanych agend Spółdzielni.
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują : przekazujący i przejmujący po 1 egzemplarzu oraz jeden egzemplarz pozostaje w aktach Spółdzielni.


§ 5.
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności :
a. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
b. prowadzenie działalności Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
c. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
d. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
e. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
f. zaciąganie kredytów bankowych i innych,
g. udzielanie pełnomocnictw,
h. współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
2. Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością biura Spółdzielni.
§ 6.
Członek Zarządu kieruje i nadzoruje działalność przypisanych mu komórek organizacyjnych Spółdzielni, zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółdzielni wprowadzoną uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 7.
Zarząd Spółdzielni może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
§ 8.
1. Oświadczenie woli za spółdzielnię składa członek Zarządu i pełnomocnik upoważniony przez Radę Nadzorczą,
2. Oświadczenia woli, o których mowa w ust.1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy,
3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu przez członka Zarządu i pełnomocnika Rady Nadzorczej, mają skutek prawny względem Spółdzielni.
§ 9.
Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.


§ 10.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu,
2. Członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie jego dotyczących,
3. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni,
4. Członek Zarządu nie może uczestniczyć we władzach podmiotów gospodarczych mających zawarte ze Spółdzielnią umowy o dostawy i usługi.

§ 11.

Członek Zarządu odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni.

Regulamin niniejszy przyjęty został na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.07.2006 r.
Uchwałą nr 11 A/2006
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 23.07.08 Pobrań: 1365 Pobierz ()
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia”
w Stroniu Śl.

OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE PORZĄDKU W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “NASZA SPÓŁDZIELNIA” W STRONIU ŚL.

Na podstawie § 86 pkt 8 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śl. uchwala co następuje :
I. PODSTAWY NORMATYWNE
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia “ w Stroniu Śl.
- Ustawa – Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. z 1995r. nr 54 poz. 288) z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001 nr 4 poz. 27 ze zmianami)
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKERŚLENIA
1. Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach są prywatną własnością jej członków. Z tych względów powinny być one , w interesie samych mieszkańców, otoczone troskliwą opieką.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielców utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie warunków współżycia mieszkańców.
3. Przepisy Regulaminu stosuje się, do spraw prowadzonych przez Spółdzielnię, od dnia jego uchwalenia. Określają one obowiązki administracji, użytkowników lokali mieszkalnych i wszystkich mieszkańców budynków spółdzielczych.
4. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę posiadającą spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, osobę której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, najemcę, a także osobę zajmującą lokal z innego tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego.
5. Użytkownik lokalu mieszkalnego jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu za wszystkie osoby, których prawa reprezentuje ( członków rodziny, domowników, podnajemców, gości, zwierzęta itp.)
6. Lokalem w pojęciu niniejszego Regulaminu jest lokal mieszkalny lub użytkowy niezależnie od formy posiadania.
7. Pomieszczeniami ogólnego użytku są klatki schodowe, korytarze, suszarnie, pomieszczenia na wózki i rowery, komórki techniczne, pomieszczenia strychowe.
III. BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA BUDYNKÓW I LOKALI
1. Pomieszczenia ogólnego użytku, korytarz, klatki schodowe i piwnice winny być utrzymane w stałej czystości. Niedozwolone jest przechowywanie w nich makulatury, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, wydzielających opary i gazy.
2. Niedozwolone jest pozostawienie na ciągach komunikacyjnych, w korytarzach, klatkach schodowych i piwnicach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających poruszanie się.
3. Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, regulatorach c.o. oraz innych instalacjach znajdujących sie poza obrębem mieszkania tj. na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytku. W przypadkach stwierdzenia wynikłych stąd uszkodzeń zamknięć i zabezpieczeń tablic należy niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię Mieszkaniową “Nasza Spółdzielnia” .
4. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór przy gazomierzu, zawiadomić pogotowie gazowe i Spółdzielnię Mieszkaniową “Nasza Spółdzielnia”.
5. Dla uniknięcia zagrożenia pożarowego należy unikać ognia, szczególnie na strychach i w piwnicach.
6. Wszelkie przypadki wandalizmu i zagrożenia życia mieszkańcy winni zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej i na Posterunek Policji oraz do Spółdzielni Mieszkaniowej celem pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej i cywilno prawnej.
IV. ZASADY OGÓLNE
1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00 .
2. Poza tymi godzinami również należy unikać nadmiernych hałasów, a szczególnie w niedzielę i dni świąteczne, a także wtedy, gdy w budynku znajdują się osoby ciężko chore.
3.Nie należy używać elektronarzędzi, wbijać gwoździ itp. od godziny 20:00 do 8:00 rano.
4. Użytkownik lokalu obowiązany jest utrzymać swój lokal i pomieszczenia do niego przynależne (komórki piwniczne) we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
5.Użytkownik lokalu obowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem i dewastacją również części budynku przeznaczone do wspólnego użytku jak : klatki schodowe,
korytarze, suszarnie i inne .
6. Powyższa dbałość wyraża się również i tym, że w przypadku stwierdzenia konieczności naprawy jakiegoś elementu użytkownik zgłasza ten fakt do Spółdzielni Mieszkaniowej.
7. Użytkownik lokalu obowiązany jest do naprawiania szkód powstałych z jego winy, oraz osób z nim zamieszkałych i jego gości, w części budynku ogólnego przeznaczenia.
8. Użytkownik lokalu obowiązany jest również do naprawienia szkód lub pokrycia kosztów szkody wyrządzonej w częściach wspólnych budynku przez zwierzę, które posiada.
9. W przypadku stwierdzenia dewastacji i wykrycia sprawcy, kosztami dokonanych napraw będzie obciążany sprawca.
10. W razie braku określenia sprawcy dewastacji kosztami naprawy obciąża się wszystkich mieszkańców budynku.
V. ZASADY SZCZEGÓŁOWE
§ 1.

Zasady korzystania z mieszkań.
1. Lokal mieszkalny może być użytkowany tylko jako mieszkanie.
2. W lokalu mieszkalnym mogą być wykonywane tylko takie prace (działalność gospodarcza) , które nie zagrażają bezpieczeństwu i higienie oraz nie zakłócają spokoju. Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej wymaga zgody Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia” poprzedzonej akceptacją współmieszkańców.
3. Zamierzone remonty mieszkań i inne prace zakłócające ciszę i powodujące jakiekolwiek inne utrudnienia lub uciążliwości dla innych mieszkańców budynku, należy zgłaszać w administracji Spółdzielni oraz uprzedzać o nich współmieszkańców.
4. Remonty można prowadzić jedynie w dni powszednie w godzinach od 800 do 2000 , chyba, że prowadzący remont uzyska zgodę pozostałych mieszkańców na prowadzenie jego w innych godzinach.
5. Zabrania się całkowitego zamurowywania dojść do zaworów odcinających piony instalacji wod.- kan. i c.o . W razie konieczności dojścia do pionu lub miejsca awarii Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za ponadnormatywne wyposażenie lokalu (glazura, terakota, boazeria) .
6. Użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal :
a). właścicielowi budynku lub dostawcom mediów dla wykonania ich obowiązków,
b) w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych i elektrycznych oraz kanałów wentylacyjnych.
7. Wszelkie zmiany instalacji w lokalach dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni. Naprawa lub wymiana instalacji i urządzeń w lokalu może być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne.
8. Każda przebudowa lokalu, zmieniająca rozkład pomieszczeń, bądź naruszająca stan ścian zewnętrznych lub wewnętrznych bądź balkonu, wymaga uprzedniej zgody Zarządu Spółdzielni, wyrażonej w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
§ 2.
Zasady korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku.
1. Pomieszczenia ogólnego użytku jak : suszarnie, pomieszczenia na wózki i rowery należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Zabrania się przeznaczania pomieszczeń na wózki i rowery , suszarni na inne cele jak warsztaty, składziki itp. Zabrania się przechowywania w nich przedmiotów nie stanowiących ich wyposażenia, ( meble, fotele,wersalki, krzesła itp.). Przedmioty te będą usuwane na koszt użytkownika, który je zgromadził.
3. W piwnicach należy utrzymywać porządek. Zabrania się składowania na korytarzach piwnicznych rzeczy zbędnych oraz gromadzenia nieczystości.
4. Zabrania się palenia papierosów w miejscach użyteczności publicznej tj. klatkach schodowych, strychach i w piwnicach..
5. Na klatce schodowej i w korytarzu piwnicznym zabrania się ustawiania wszelkich przedmiotów gospodarstwa domowego (szafki, krzesła, stoliki, fotele itp.).
6. Na okres zimy użytkownicy komórek piwnicznych powinni zabezpieczyć piwnice przed stratami ciepła przez zamknięcie okienek.
7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się do przechowywania na klatkach schodowych i w piwnicach motocykli, skuterów i motorowerów .
§ 3.
Zabawy dzieci .
1. Dzieci powinny bawić się na placach zabaw lub w innych miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych lub korytarzach piwnic i strychów. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci : hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenie urządzeń instalacji oraz niszczenie zieleńców – odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
2. Szczególną uwagę należy zwrócić na to , aby zabawy dzieci w mieszkaniach i na zewnątrz nie były uciążliwe dla innych współmieszkańców.
3. Zabrania się uprawiania przez dzieci zabaw na trzepakach.


§ 4.
Trzymanie zwierząt.
1. Zwierzęta domowe mogą być trzymane w mieszkaniu o ile spełnione są przez ich właścicieli następujące warunki :
a) użytkownik lokalu (właściciel zwierzęcia) obowiązany jest do sprawowania należytej opieki nad swoim zwierzęciem . Zabrania się pozostawiania w mieszkaniu bez opieki psa, który jest uciążliwy dla innych mieszkańców budynku (szczeka, wyje). Zwierzęta nie mogą zanieczyszczać mieszkań, klatek schodowych, pomieszczeń wspólnych, terenów zewnętrznych ( w szczególności piaskownic i placyków zabaw ),
b) psy, koty winny być zaszczepione przeciw wściekliźnie, a posiadacz zwierzęcia powinien przechowywać aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zaszczepieniu zwierzęcia.
c) pies należący do ras uznanych przepisami za niebezpieczne winien być zgłoszony do wykazu prowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy,
d) uiszczać w Urzędzie Miasta i Gminy należną opłatę za posiadanie psa.
2. Właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania ich na smyczy.
§ 5.
Gromadzenie i składowanie nieczystości.
1. Śmieci i odpadki komunalne należy wrzucać do kontenerów ustawionych w pobliżu
miejsca zamieszkania. W przypadku wysypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatce schodowej płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczone miejsce.
2. Zabrania się wyrzucania śmieci domowych do koszy ulicznych.
3. Nie wolno wyrzucać przez okno jakichkolwiek śmieci i niedopałków papierosów,
4. Nie wolno wrzucać przedmiotów i odpadów stałych (śmieci, kości, sanitariatów, szmat itp.) do muszli ustępowej.
5. Zabrania się wrzucania gruzu do kontenerów na śmieci.
§ 6.
Tereny wokół budynków.
1. Parkowanie samochodów, motocykli, motorowerów dopuszczalne jest tylko w miejscach wyznaczonych.. Zabrania się parkowania ich na zieleni osiedlowej oraz placach zabaw, ciągach komunikacji pieszej.
2. Opiekę nad trawnikami , kwietnikami, krzewami i drzewami sprawuje firma usługowa, działająca na zlecenie Spółdzielni. Zabrania się samowolnego nasadzania, przycinania oraz wycinania drzew.
§ 7.
Utrzymanie porządku i czystości .
1. Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych,
korytarzach, strychach, w piwnicach oraz na terenie zewnętrznym.
2. Spółdzielnia odpowiada za utrzymanie porządku wokół budynku i na terenach zielonych będących we władaniu Spółdzielni.
3. Mieszkańcy sami troszczą się o porządek na klatkach schodowych.
4. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscach na ten cel przeznaczonych.
5. Niedozwolone jest trzepanie odzieży, dywanów , pościeli itp. na balkonach, loggiach lub przez okna.
6. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych powinno odbywać się z umiarem, aby strugi wody z ziemią nie ściekały po elewacji, brudząc położone niżej okna i balkony.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE.
1. Zarząd Spółdzielni stosuje następujące sposoby informacji i kontaktów z członkami :
a) wywieszanie ogłoszeń w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych,
b) ogłaszanie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni,
c) zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia”,
d) informacje na stronie internetowej,
e) pisemne zawiadomienia poszczególnych członków, najemców lokali.
2. Spółdzielnia prowadzi książki meldunkowe osób zameldowanych w zasobach spółdzielczych w celu rozliczania składników czynszu przyjmowanych na jedną osobę. W związku z tym wszelkie zmiany ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu należy zgłaszać w biurze Spółdzielni.
3. Użytkownikom lokali mieszkalnych zabrania się instalowania na dachu budynku anten telewizji satelitarnej , CB, radiowych i innych. W razie naruszenia tego zakazu Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami powstałych szkód.
4. Reklamy i szyldy na elewacji budynków mogą być zainstalowane po otrzymaniu zgody Spółdzielni.
5. Anonsy, zawiadomienia i ogłoszenia mogą być wieszane tylko za zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nasza Spółdzielnia” w miejscu do tego przeznaczonym czyli na tablicy ogłoszeń.
6. Użytkownikom lokali naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu Zarząd może zwracać uwagę ustnie lub pisemnie, a w dalszej kolejności :
a) w przypadkach, które mają charakter popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skieruje wnioski o ukaranie do organów ścigania.
b) w przypadku wyrządzenia szkody majątkowej wystąpi do sądu o zasądzenie odszkodowania.


Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielni” dnia 20.09.2006 r. Uchwała nr 11/2006 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 23.07.08 Pobrań: 1351 Pobierz ()
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Regulamin
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim

§ 1
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 2
Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995r. Nr 54 poz. 288 z późn. zm.), statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 3
1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną
3. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany, po podjęciu uchwały o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1. Zrzeczenia się mandatu
2. Ustania członkostwa w spółdzielni
3. Odwołania członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w przepisach Prawo spółdzielcze
4. Odwołania pełnomocnika przez osobę prawną

§ 4
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności Spółdzielni
2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych
2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnie praw jej członków
3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowanie z nich
5. Zatwierdzanie schematu organizacyjnego spółdzielni
6. Składane Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
7. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu . Reprezentowanie Spółdzielni we wszelkich czynnościach prawnych dokonuje dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
8. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków
9. Upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań w zakresie najwyższej sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie Członków.
10. Uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego.
11. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat za lokale i garaże.
12. Wybór i odwołanie członka Zarządu prezesa
13. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność ,
14. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni
15. Uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali
16. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu
17. Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Związek Rewizyjny i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych
18. Uchwalanie regulaminu Zarządu
19. Uchwalanie regulaminu przetargów związanych z przydziałem mieszkań
20. Podejmowanie uchwał o sposobie pokrycia ujemnego wyniku na działalności eksploatacyjnej,
21. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wysokości wkładów
22. Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych
23. Uchwalanie innych regulaminów nie zastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni.

§ 5

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.
2. Prawo wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie jako organowi kolegialnemu lub delegowanemu członkowi Rady. Rada Nadzorcza ustala plan i zakres kontroli Spółdzielni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna ( tajemnica handlowa) oraz dokumentów zawierających pisemne pouczenie o ich poufności.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity) w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników spółdzielni
5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny zostać uprzedzone.

§ 6
Porządek i terminy posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem, że każdy z członków Rady Nadzorczej może wnieść własne propozycje do porządku obrad Rady Nadzorczej w terminie 14 dni przed przewidywanym posiedzeniem Rady Nadzorczej.
§ 7.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 8.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek co najmniej 2 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego wniosku.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom rady w formie pisemnej ( łącznie z projektami uchwał)
4. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w obecności co najmniej trzech członków Rady.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy z głosem doradczym członek Zarządu oraz mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
7. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu
8. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
9. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
10. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „ przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.
§ 9.
1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów spółdzielni
2. Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo – finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 10.
1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.§ 11
1. Rada Nadzorcza powołuje członka Zarządu oraz odwołuje członka Zarządu . Zasady i warunki wyboru członka Zarządu reguluje Statut Spółdzielni.

§ 12
1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga uzasadnienia.
2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie do zachowania lub rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.

§ 13
W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego członka do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W tym wypadku członkostwo w radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w radzie zostaje automatycznie odwieszone.
§ 14
1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
5. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 i 5 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.
§ 1 5
1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
§ 16
Członek Rady Nadzorczej winny czynu zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada osobiście – zgodnie z przepisami prawa.
§ 17
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 18.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają zapisy zawarte w Prawie Spółdzielczym, Statucie a w ostateczności Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym.


Regulamin powyższy przyjęty został uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 03.08.2006r.


Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 23.07.08 Pobrań: 1276 Pobierz ()
Regulamin zasad wymiany stolarki okiennej oraz przyznawania częściowego zwrotu kosztów
REGULAMIN
ZASAD WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA CZĘŚCIOWEGO ZWROTU KOSZTÓW§ 1.


Wymiana stolarki okiennej dokonywana jest wyłącznie we własnym zakresie na zlecenie użytkownika lokalu mieszkalnego firmom posiadającym uprawnienia do wykonywania tych robót oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

§ 2.


Użytkownik mieszkania obowiązany jest pobrać od firmy wykonującej montaż stolarki okiennej ;
- aprobatę techniczną ITB AT-15,
- certyfikat zgodności,
- atest higieniczny,
- orzeczenie CNBOP o określeniu wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c” wg PN,
- gwarancję na stolarkę okienna i balkonową.

§ 3.


Użytkownik mieszkania obowiązany jest przedłożyć w spółdzielni;
- fakturę,
- specyfikację do faktury zawierającą cenę brutto okna,
- zapis w warunkach gwarancyjnych o zastosowaniu rozszczelnienia okien celem zapewnienia optymalnej wentylacji pomieszczeń.

§ 4.


Częściowy zwrot kosztów następuje w kolejności zarejestrowania dokumentów.

§ 5.


Spółdzielnia pokrywa 40% kosztów brutto zakupu wyłącznie stolarki okiennej.

§ 6.


Kwota przeznaczona na częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej określana jest w planie remontów na dany rok kalendarzowy.

§ 7.


Zwrot należnej kwoty przelewany jest na konto wskazane przez użytkownika mieszkania.
W przypadku braku konta należna kwota przeksięgowana zostaje na poczet opłat z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego.
W przypadku wystąpienia zaległości w opłatach z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na dzień dokonywania rozliczenia należna kwota zostanie przeksięgowana na poczet tych zadłużeń.

§ 8.


Użytkownik zobowiązany jest wykonać wymianę stolarki okiennej z zachowaniem pierwotnej architektury, zgodnie ze sztuką budowlaną w technologii podanej przez producenta pod rygorem pozbawienia dofinansowania.

§ 9.


Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011r.Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 07.03.11 Pobrań: 1239 Pobierz ()
Statut
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 28.09.11 Pobrań: 930 Pobierz ()
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Konto

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
O/Stronie Śląskie
81 9588 0004 4200
8240 2000 0010
Ankieta dla Użytkowników
Jak oceniasz pracę Prezesa SM "Nasza Spółdzielnia"?

Bardzo dodrze

Dobrze

Przeciętnie

Słabo

Fatalnie

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

antalyaliali

[url=http://www.kepezhali
yikama.net]kepez hali yikama[/url]


torubots

[url=http://na-hemoroidy.
net.pl/]http://na-hemoroi
dy.net.pl/[/url]


fubaaro

[url=http://leki-naserce.
pl/]http://leki-naserce.p
l/[/url]


Luska

Uwag do zarządzania osiedlem brak, brak uwag do dbałości o wygląd otoczenia. Podoba się i już smiley

MAJOR

Dziękuje za namiary na stronkę . Zapewne sie przyda. Pozdrawiam wszystkich zalogowanych na Naszej Spółdzielni.Fajnie ze jest taka stronka.Można sie bardziej poznac i podzielic problemami. Pozdrawiam..

klementyna

Polecam stronkę, dla tych którzy ciągle spłacają kredyt z lat 90-tych: http://www.kzlis.konin.pl
/index.php?news_action=co
mments&news_base=23072008
0645&newsid=248


ADMIN

smiley

Copyright © 2017 by Spooke